Information

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อวารสารและเชิญชวนร่วมส่งผลงานตีพิมพ์

Posted on

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น “วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 โดยตีพิมพ์เผยแพร่งานค้นคว้า งานวิจัย องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโ่นโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.jait.ssru.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1155, 02-160-1249  และ Email :  jait@ssru.ac.th

Information

การเปิดให้บริการของห้องสมุด

Posted on

เนื่องจากในภาคการศึกษา 1/2563 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้น ในวันจันทร์ – ศุกร์ ห้องสมุดทุกศูนย์จึงเปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 16.30 น. และงดให้บริการในวันเสาร์ – อาทิตย์ ยกเว้น ศูนย์โชติเวช เปิดให้บริการ เวลา 09.00 – 15.00 น. นะคะ

Information

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์

Posted on

เชิญชวนเข้าชม วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเข้าชมได้้ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/

Information

ประชาสัมพันธ์วารสารปรมาณูเพื่อสันติในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

Posted on

โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทางปรมาณูเพื่อสันติจะจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) แทนการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม โดยสามารถติดตามเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและสืบค้นรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารปรมาณูเพื่อสันติและสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์ www.oap.go.th   >คลังความรู้ >สื่อเผยแพร่ โดยปีนี้ ได้จัดทำวารสารฉบับพิเศษ “20 ปี โคบอลต์-60 ประสบการณ์สู่การเรียนรู้และพัฒนา”  

Information

แจ้งกำหนดการงดให้บริการ

Posted on

ห้องสมุด งด ให้บริการ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Facebook ห้องสมุดทุกศูนย์ นะคะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยืมผ่านระบบออนไลน์ (OPAC) ได้ที่ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx

Information

ยืมหนังสือง่ายๆ ช่วง COVID-19 ผ่านทางออนไลน์

Posted on

สำหรับสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางห้องสมุดได้จัดให้มีบริการพิเศษ โดยสมาชิกสามารถยืมหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้ค่ะ สืบค้นรายการหนังสือที่ต้องการได้ที่ http://lib.rmutp.ac.th แล้วแจ้งรายละเอียด ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง บาร์โค้ด ของหนังสือที่ต้องการยืมได้ทาง แบบฟอร์มสมาชิกห้องสมุดขอยืมหนังสือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมาชิกห้องสมุดติดต่อรับหนังสือที่ขอยืมได้ด้วยตนเองที่ห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. *** โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะติดต่อแจ้งกำหนดวันรับหนังสือให้ผู้ขอยืมทราบ *** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-665-3777 ต่อ 6798 Email: Library@rmutp.ac.th   Facebook: https://www.facebook.com/librmutp

Events

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บไซต์

Posted on

Webinar: Expert Advice for Early Career Researchers- ACS Guide to Scholarly communication สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แก่ผู้ที่สนใจ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Wednesday, May 27, 2020 Time: 5:30 PM – 6:30 PM. (UTC +7) Topic 1: Prashant Kamat – Effective presentation of Graphics in Scientific Publications. […]

Information

จัดอบรมแนะนำการตีพิมพ์วารสารต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ฟรี!!

Posted on

Free Course Topic : How to write an academic paper (From Charlesworth) Charlesworth free webinars – แนะนำการตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย, นักวิจัย, นักศึกษา และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2563 สำหรับ Charlesworth จะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญ และบริการทางด้านการจัดอบรมทางด้านงานวิจัย และบริการทางด้านตีพิมพ์วารสารต่างประเทศให้แก่นักวิจัย อย่างไรก็ตามทาง Charlesworth ได้จัดหัวข้ออบรมตัวอย่างให้สำหรับนักวิจัย เพื่อให้ทางนักวิจัยที่เข้าชม ได้มั่นใจ และได้เห็นถึงคุณภาพ และบริการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของท่านต่อไป. สามารถเข้าสมัครการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่ท่านสนใจในวันดังกล่าว ตามเว็บไซค์ด้านล่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   Date Day Thai Time Courses and Modules Website […]

Information

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสาร และวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

Posted on

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสาร และวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ได้ทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน   (4  พฤษภาคม 63 – 3 มิถุนายน 2563)    เข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ www.caixinglobal.com และ Caixin app    สำหรับการเข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ 1.อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัย  และต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 2.เข้าเว็ปไซต์ https://www.caixinglobal.com/ สำหรับการใช้งานผ่านแอฟพลิเคชั่น  Caixin app 1. อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัย  และต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 2. ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์  https://u.caixinglobal.com/htm/register.html  3. นำ Email และ Password  ไป Log in ใน Caixin app       สามารถดาวน์โหลดแอฟพลิเคชั่น https://www.caixinglobal.com/app/  

Information

แจ้งกำหนดการงดให้บริการ และเลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ

Posted on

ห้องสมุด งด ให้บริการ วันที่ 1 – 31 พ.ค. 2563 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) และเลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน เป็นวันที่ 10 มิ.ย. 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Facebook ห้องสมุดทุกศูนย์ นะคะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยืมผ่านระบบออนไลน์ (OPAC) ได้ที่ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx

Events

ขอเชิญเข้าร่วมเข้าอบรมเพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัยในระหว่างช่วงการหยุดโควิด-19 ผ่านเว็บของสำนักพิมพ์ IEEE

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ IEEE จะจัดให้มีการอบรมในระหว่าง 7 สัปดาห์ เพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัยในช่วงการหยุดโควิด-19  (Online Webinars) ผ่านเว็บ Webex ให้ผู้ที่สนใจ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ด้วยตัวเอง ทุกวันอังคาร (11.00 am GMT+8 หรือ 10 โมงเช้าบ้านเรา) หรือพุธ (01.00 pm GMT+8 หรือ 12 นาฬิกาบ้านเรา) ของสัปดาห์ โดยมีรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 (28 หรือ 29 เมษายน) ในหัวข้อการอบรม : Insider tips about IEEE Xplore Digital Library สัปดาห์ที่ 2 (5 หรือ 6 พฤษภาคม) ในหัวข้อการอบรม […]

eBooks

TK Park จัดชุดใหญ่ เปิดให้อ่าน eBooks ฟรี กว่า 16,000 เล่ม

Posted on

📣 TK Park จัดชุดใหญ่ เปิดให้ #อ่านหนังสือ eBooks ฟรี!! กว่า 16,000 เล่ม!! . . แนะนำให้โหลดมาอ่านกันเลย ได้ความรู้กันไปฟรี ๆ อยู่บ้านไม่มีเบื่อแน่นอน มีหมวดให้เลือกเยอะมาก เหมาะกับทุกวัย . . เพียงแค่สมัครสมาชิกฟรี ๆ ง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน มีทั้งหนังสือและนิตยสารให้เลือกอ่านอย่างจุใจกันไปเลยค่ะ🤓 📌 ดาวน์โหลดมาอ่านได้ที่ – iOS: https://apps.apple.com/th/app/tk-park-online-library/id1215512863 – Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ookbee.tkpark&hl=th – Website: https://www.tkpark.or.th/tha/home     ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.tkpark.or.th/tha/library