Information

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล eBooks ของ EBSCO

Posted on

รายละเอียดฐานข้อมูลดังนี้ 1. eBook Academic Collection ซึ่งเป็น eBooks เพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย eBooks จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อถูกรวบรวมไว้ในนี้ ทุกรายชื่อผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน และยิ่งไปกว่านั้นจะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ ๆ เข้าไปทุกเดือน       URL ตรงสำหรับการใช้งาน >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=e000tww 2. eBook Subscription Clinical Collection Trial  คอลเลกชันหนังสือออนไลน์จำนวนมากกว่า 3,800 เล่มซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความชำนาญทางการแพทย์ การพยาบาล สุขภาพและสาขาการปฏิบัติงานทั่วไป ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาล่าสุดของ e-books ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้เสมอ      URL ตรงสำหรับการใช้งาน >> http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e600tww       […]

Information

ประชาสัมพันธ์วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science

Posted on

เพื่อใช้งาน ฐานข้อมูล Web of Science จากที่บ้านได้ ทั้งจากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 366 วัน โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามวิธี ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science หากผู้ใช้มีปัญหาการลงทะเบียนสามารถแจ้งกลับได้ที่อีเมล์ [email protected]

Information

ประชาสัมพันธ์เปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews

Posted on

สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย จนถึง 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ที่ผู้ใช้ไม่สามารถมาใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ให้สามารถใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews ได้จากที่บ้าน โดยสามารถเข้าใช้วารสาร Annual Reviews ทุกชื่อได้ที่ https://www.annualreviews.org/ พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ Annual Reviews ยังแนะนำวารสารออนไลน์ open access อีก 1 ชื่อที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้ฟรี ชื่อวารสาร Knowable Magazine ที่     https://www.knowablemagazine.org/

Information

ประชาสัมพันธ์วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals

Posted on

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้านได้ 4 เดือน ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals   หากผู้ใช้มีปัญหาการลงทะเบียนสามารถแจ้งกลับได้ที่อีเมล์ [email protected]

Information

ขยายเวลาการยืม ให้เป็น 60 วัน

Posted on

  ห้องสมุด มทร.พระนคร ขยายสิทธิ์การยืมให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้มีระยะเวลาการยืม 60 วัน นะคะ สำหรับผู้ที่ยืมหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 กำหนดส่งจะเป็นวันที่ 10 เมษายน 2563 นะคะ

Information

ประชาสัมพันธ์ งด ให้บริการห้องสมุดและการยืมต่อออนไลน์ผ่านเว็บ OPAC

Posted on

  เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นเวอร์ชั่น WALAI AutoLib Ultimate ห้องสมุดจึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ ตามประกาศนะคะ รวมถึงงดให้บริการยืมต่อออนไลน์ผ่านเว็บ OPAC ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มีนาคม 2563

Information

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Posted on

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563  (กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.jarit.ssru.ac.th โทรศัพท์ 02-1601155 หรือ 02-1601249 โทรสาร 02-1601248 e-mail : [email protected]

Information

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

Posted on

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิชากาาร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) โดยสามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://human.bsru.ac.th/index.php  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์ โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2073   หรือ รายละเอียดตามเอกสารแนบนะคะ เอกสารแนบ

Information

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Posted on

ขอประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562) โดยสามารถดาวน์โหลดบทความวิชาการผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org

Information

ประชาสัมพันธ์วารสารหาดใหญ่วิชาการ

Posted on

ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทำวารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACACEMIC JOURNAL) ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งสามารถเข้าชมเพิ่มได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/issue/view/15898  

Information

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562

Posted on

ตามที่อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 และสามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนได้ ณ ห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ดังนี้ สรุปรายชื่อหนังสือผ่านการจัดซื้อเข้าห้องสมุด (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)    

Information

ประชาสัมพันธ์หนังสือสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted on

     ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ข้อมูลสถิตินักศึกษา บุคลากรอุดมศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงการบริหารและอ้างอิงต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ www.mhesi.go.th หัวข้อ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ->สื่อแผยแพร่