KM ปีการศึกษา 2553

การจัดการความรู้ (KM)

 

♦ สรุปผลการดำเนินงาน KM รอบ 12 เดือน

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดกลางเทเวศร์

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดศูนย์โชติเวช

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดศูนย์พณิชยการพระนคร

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดศูนย์พระนครเหนือ

♦ สรุปผลการดำเนินงาน KM รอบ 9 เดือน

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดกลางเทเวศร์

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดศูนย์โชติเวช

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดพระนคระเหนือ

 

 

 

Loading