ศูนย์บริการและเวลาทำการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.30 น. วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น

ศูนย์เทเวศร์
399 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ศูนย์โชติเวช
68 อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ศูนย์พณิชยการพระนคร
86 อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ศูนย์พระนครเหนือ
1381 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO

ThaiLISlogo Search RMUTP Discovery Service:

Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ดูทั้งหมด

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

บทความ ดูทั้งหมด

แนะนำหนังสือใหม่