การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง บริการยืมหนังสือ ผ่านสมาร์ทโฟน

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานวิทยบริการ ได้จัดอบรม การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง บริการยืมหนังสือ ผ่านสมาร์ทโฟน โดยนางสุมาลี พรเจริญ และนายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์ ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet   รายละเอียดเนื้อหาการอบรม : http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/ยืม-หนังสือห้องสมุด-ด้วยแอปพลิเคชัน.pdf

Loading

สำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 80 แห่ง และเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ ให้ตรงตามความต้องการใช้งานแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สป.อว. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 และจากการสำรวจดังกล่าว ฐานข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความความต้องการใช้งานเกินร้อยละ 50 จำนวน 8 ฐานข้อมูล  ดังนี้ 1.  Academic Search Ultimate (ASU) 2. ACM Digital Library 3. American Chemical Society Journal (ACS) 4. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Fulltext […]

Loading

ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

เรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บรรณารักษ์ ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central วันอังคาร ที่ 15 August 2023 เวลา: 11.00 -12.00 PM. Single Platform ที่ครอบทุกสาขาวิชา ด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์, การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์,สังคมสาตร์ – การศึกษา ฯลฯ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และ งบประมาณ สามารถ Download ในรูปแบบ PDF, Save, Print, Copy, Citation ลงทะเบียน link : https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/rc98fe6dce666e7d4beb16aab099de356 ข้อมูลสินค้า : https://about.proquest.com/en/products-services/ProQuest_Central/?fbclid=IwAR1iBuxt9egyBjAnu1TmH1BmJ6Te5Krx0fyzqWVrvOU6jAoF0GYwqH6ZK6w

Loading

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal)

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความ ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คณาจารย์ บัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บุคคลที่สนใจในสาขาบริหารธุรกิจทั่วประเทศได้มีแหล่งเผยแพร่บทความ ผลงานวิขาการ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้จากบทความ ผลงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TC กลุ่มที่ ๑ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรตาสตร์ ได้ผยแพร่วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๖ เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีเนื้อหาบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ และการตัดสินของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ กองบรรณาธิการวารสาร โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๗๗๗ ต่อ ๑๑๕๑ Email: kabjournal@ku.ac.th

Loading

กิจกรรม EBSCO Academic Search Ultimate & Engineering Source Fun Quiz

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบรรณารักษ์ทุกท่านร่วมกิจกรรม EBSCO Academic Search Ultimate & Engineering Source Fun Quiz   กิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับ EBSCO เพื่อลุ้นรับรางวัล Apple AirPods 1 รางวัล และ บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท อีก 6 รางวัล ร่วมสนุกได้ง่ายๆเพียงตอบคำถามจากลิงค์นี้ https://forms.gle/BFNqYjAnzhS7t98D8 *กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บรรณารักษ์ และคณาจารย์ของสถาบันในสังกัดกระทรวง อว. **ระยะเวลาการร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. จนถึง 30 มิ.ย. 2566 และประกาศผลทางเพจ EBSCO ประเทศไทย ในวันที่ 4 ก.ค. เวลา 12:00 น.

Loading

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จึงได้ร่วมจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้จากแหล่งทรัพยากรฐานข้อมูลออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาค้นคว้าด้านการเรียนการสอน การวิจัย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานฐานข้อมูล โดยมี Mr.Alex Liu Yupeng, Client Services Manager (Asia) IEEE […]

Loading

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายออนไลน์เรื่อง “Solutions to Plastic Pollution”

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, เทคโนโลยี

เนื่องจากสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง “ Solutions to Plastic Pollution” โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Monday, 5 Jun 2023 Time: 10am-12pm (GMT+8)  (วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน เก้าโมง – สิบเอ็ดโมงตามเวลาประเทศไทย) Topic : “ Solutions to Plastic Pollution” Registration page: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOhKRFw07_UQWUv5SauOYouTt0JTfbljEuNNTFzxIuCddn1A/viewform จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ เพื่อเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนค่ะ

Loading

“Digital Transformation in Cultural Heritage Managemnent for Library”

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Managemnent for Library”   ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถณะด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยโครงการแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒) การประกวดนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย (Oral Presentation) โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕’๖๖ ได้ที่ rldbkk.nlt@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องสมุด จดหมายเหตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย […]

Loading

อบรมฐานข้อมูล Fashion Snoop

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, แฟชั่น

เนื่องด้วยทาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้มีการบอกรับการใช้งานฐานข้อมูลทางด้านแฟชั่นและการออกแบบ Fashion Snoop จึงจัดอบรมการใช้งานและอัพเดตเทรนด์แฟชั่นจากฐานข้อมูล Fashion Snoopให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเข้าใช้งาน ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเข้าใช้งานได้มากขึ้น ผู้บรรยาย Punsiraya (Amber) Hirunkhoudom Region Manager, Southeast Asia จาก Fashion Snoop ร่วมด้วย คุณนราทิพย์ วงศ์ไทย (ปั้นแป้ง) Product Specialist จาก บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ในวันที่ 28 ก.พ 2566 เวลา 10.00 น.-11.00 น. โดยกดลิ้งค์ https://us02web.zoom.us/j/87359415672… เพื่อเข้าอบรมออนไลน์ผ่าน zoom meeting ของฐานข้อมูล Fashion snoops ค่ะ

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

SS23 Womens Runway & How to Track Trends on Social Media Webinars ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลากรที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ ‘SS23 Womens Runway & How to Track Trends on Social Media ” ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกในตลาด แฟชั่น ข้อมูลคาดการณ์แนวโน้มและกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น พร้อมทั้ง Bloomsbury สำนักพิมพ์ ชั้นนำผู้ห้บริการตำราเรียน หนังสืออ้างอิง ที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าถึงเนื้อหา อาทิเช่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย การสร้างแพตเทิร์น การวาดภาพประกอบแฟชั่น เทคนิคการตัดเย็บและประยุกต์สู่สินค้าแฟชั่น เป็นต้น ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เวลาประเทศไทย) […]

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, แฟชั่น

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลากรที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ “Impacts of Trends in Architecture and Interior Design” ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกในตลาดแฟชั่น สถาปัตยกรรม และการออกแบบ พร้อมทั้ง Bloomsbury สำนักพิมพ์ชั้นนำผู้ให้บริการตำราเรียน หนังสืออ้างอิง ที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าถึงเนื้อหา อาทิเช่น การออกแบบตกแต่งภายใน แหล่งที่มาอิทธิพลขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม ความรู้ทางวิศกรรม การประหยัดพลังงานและทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เวลาประเทศไทย) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (Meeting Link:  https://us02web.zoom.us/j/87939269057?pwd=VWlDMktsL3JVOVlrOUoxdG1nRTJEUT09) Meeting ID: 879 3926 9057, Passcode: 123117 กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม: https://wkf.ms/3FBdwFA

Loading

การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ปีงบประมาณ 2566

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 นั้น ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อมีไว้ประจำห้องสมุด โดยห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อตามรายชื่อหนังสือที่มีการเสนอแนะเข้ามาตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถเสนอแนะได้ 2 วิธี คือ 1. กรอกข้อมูลหนังสือลงบนแบบฟอร์มสำรวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด และนำส่งกลับคืนมายังห้องสมุดได้ทั้ง 4 สาขา 2. เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการแนะนำ โดยกรอกข้อมูลผ่านทางระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้ที่ http://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/#  หรือสแกนผ่าน QR Code  

Loading