อบรมFASHION SNOOPS

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

เรียนเชิญ อาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจงานออกแบบแฟชั่น งานสถาปัตยกรรม เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งาน ฐานข้อมูล Fashion Snoops ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ชั้น 2

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz (ประจำเดือน มิถุนายน 2567)

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz (ประจำเดือน มิถุนายน 2567) ร่วมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับรางวัลกล่องสุ่ม POPMART Baby Molly – When I was three years old จำนวน 1 จุ่ม (จำนวนทั้งหมด 12 รางวัล) ** ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ***ประกาศรางวัลผู้โชคดีทางเพจ EBSCO ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 ลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม: https://forms.office.com/r/N9jhFTU5WZ กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากร ในสถาบันสังกัดกระทรวง อว.

Loading

ACS READ & PUBLISH

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฐานข้อมูล, ฐานข้อมูลทดลองใช้, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ACS READ & PUBLISH ข้อแนะนำสำหรับการเลือกตีพิมพ์บทความ Open Access  ของ American Chemical Society (ACS)

Loading

ACM OPEN

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ACM OPEN ข้อแนะนำสำหรับการเลือกตีพิมพ์บทความ Open Access ของ Association for Computing Machinery (ACM)

Loading

การใช้บริการและยืมทรัพยากรสารสนเทศ ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยสำนักหอสมุดกลาง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   การให้บริการ – พื้นที่นั่งอ่านสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดสาขาทุกแห่ง (สงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการช่วงสอบเฉพาะนักศึกษา มจพ. โดยให้เป็นไปตามประกาศของ มจพ. ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ Facebook) ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรที่ให้บริการ – ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดสิขสิทธิ์ OPAC Database – Library.kmutnb.ac.th การเข้าใช้บริการพื้นที่และยืมทรัพยากรสารสนเทศ 1) การเข้าใช้บริการ – ผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม บัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย บัตรพนักงานราชการ ฯลฯ ของ มทร.พระนคร ก่อนเข้าใช้บริการโดยแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของมจพ. 2) การยืมทรัพยากรสารสนเทศ – โดยนำทรัพยากรสารสนเทศมายืมพร้อมแสดงบัตรประจำตัว […]

Loading

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง บริการยืมหนังสือ ผ่านสมาร์ทโฟน

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานวิทยบริการ ได้จัดอบรม การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง บริการยืมหนังสือ ผ่านสมาร์ทโฟน โดยนางสุมาลี พรเจริญ และนายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์ ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet   รายละเอียดเนื้อหาการอบรม : http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/ยืม-หนังสือห้องสมุด-ด้วยแอปพลิเคชัน.pdf

Loading

สำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 80 แห่ง และเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ ให้ตรงตามความต้องการใช้งานแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สป.อว. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 และจากการสำรวจดังกล่าว ฐานข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความความต้องการใช้งานเกินร้อยละ 50 จำนวน 8 ฐานข้อมูล  ดังนี้ 1.  Academic Search Ultimate (ASU) 2. ACM Digital Library 3. American Chemical Society Journal (ACS) 4. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Fulltext […]

Loading

ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

เรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บรรณารักษ์ ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central วันอังคาร ที่ 15 August 2023 เวลา: 11.00 -12.00 PM. Single Platform ที่ครอบทุกสาขาวิชา ด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์, การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์,สังคมสาตร์ – การศึกษา ฯลฯ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และ งบประมาณ สามารถ Download ในรูปแบบ PDF, Save, Print, Copy, Citation ลงทะเบียน link : https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/rc98fe6dce666e7d4beb16aab099de356 ข้อมูลสินค้า : https://about.proquest.com/en/products-services/ProQuest_Central/?fbclid=IwAR1iBuxt9egyBjAnu1TmH1BmJ6Te5Krx0fyzqWVrvOU6jAoF0GYwqH6ZK6w

Loading

การให้บริการจัดส่งทรัพยากร (Resource Delivery Service)

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

Loading

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal)

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความ ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คณาจารย์ บัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บุคคลที่สนใจในสาขาบริหารธุรกิจทั่วประเทศได้มีแหล่งเผยแพร่บทความ ผลงานวิขาการ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้จากบทความ ผลงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TC กลุ่มที่ ๑ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรตาสตร์ ได้ผยแพร่วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๖ เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีเนื้อหาบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ และการตัดสินของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ กองบรรณาธิการวารสาร โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๗๗๗ ต่อ ๑๑๕๑ Email: kabjournal@ku.ac.th

Loading

กิจกรรม EBSCO Academic Search Ultimate & Engineering Source Fun Quiz

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบรรณารักษ์ทุกท่านร่วมกิจกรรม EBSCO Academic Search Ultimate & Engineering Source Fun Quiz   กิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับ EBSCO เพื่อลุ้นรับรางวัล Apple AirPods 1 รางวัล และ บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท อีก 6 รางวัล ร่วมสนุกได้ง่ายๆเพียงตอบคำถามจากลิงค์นี้ https://forms.gle/BFNqYjAnzhS7t98D8 *กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บรรณารักษ์ และคณาจารย์ของสถาบันในสังกัดกระทรวง อว. **ระยะเวลาการร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. จนถึง 30 มิ.ย. 2566 และประกาศผลทางเพจ EBSCO ประเทศไทย ในวันที่ 4 ก.ค. เวลา 12:00 น.

Loading

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จึงได้ร่วมจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้จากแหล่งทรัพยากรฐานข้อมูลออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาค้นคว้าด้านการเรียนการสอน การวิจัย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานฐานข้อมูล โดยมี Mr.Alex Liu Yupeng, Client Services Manager (Asia) IEEE […]

Loading