Information

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล eBooks ของ EBSCO

Posted on

รายละเอียดฐานข้อมูลดังนี้ 1. eBook Academic Collection ซึ่งเป็น eBooks เพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย eBooks จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อถูกรวบรวมไว้ในนี้ ทุกรายชื่อผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน และยิ่งไปกว่านั้นจะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ ๆ เข้าไปทุกเดือน       URL ตรงสำหรับการใช้งาน >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=e000tww 2. eBook Subscription Clinical Collection Trial  คอลเลกชันหนังสือออนไลน์จำนวนมากกว่า 3,800 เล่มซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความชำนาญทางการแพทย์ การพยาบาล สุขภาพและสาขาการปฏิบัติงานทั่วไป ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาล่าสุดของ e-books ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้เสมอ      URL ตรงสำหรับการใช้งาน >> http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e600tww       […]

Information

ประชาสัมพันธ์เปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews

Posted on

สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย จนถึง 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ที่ผู้ใช้ไม่สามารถมาใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ให้สามารถใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews ได้จากที่บ้าน โดยสามารถเข้าใช้วารสาร Annual Reviews ทุกชื่อได้ที่ https://www.annualreviews.org/ พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ Annual Reviews ยังแนะนำวารสารออนไลน์ open access อีก 1 ชื่อที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้ฟรี ชื่อวารสาร Knowable Magazine ที่     https://www.knowablemagazine.org/

Information

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Posted on

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563  (กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.jarit.ssru.ac.th โทรศัพท์ 02-1601155 หรือ 02-1601249 โทรสาร 02-1601248 e-mail : [email protected]

Information

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Posted on

ขอประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562) โดยสามารถดาวน์โหลดบทความวิชาการผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org

Information

ประชาสัมพันธ์หนังสือสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted on

     ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ข้อมูลสถิตินักศึกษา บุคลากรอุดมศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงการบริหารและอ้างอิงต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ www.mhesi.go.th หัวข้อ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ->สื่อแผยแพร่

Information

ประชาสัมพันธ์หนังสือ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑”

Posted on

สำนักงานศาลปกครองได้เผยแพร่หนังสือ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาททางการปกครองและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีต่อไป ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ที่สนใจสำหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_260819_124638.pdf