การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง บริการยืมหนังสือ ผ่านสมาร์ทโฟน

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานวิทยบริการ ได้จัดอบรม การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง บริการยืมหนังสือ ผ่านสมาร์ทโฟน โดยนางสุมาลี พรเจริญ และนายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์ ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet   รายละเอียดเนื้อหาการอบรม : http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/ยืม-หนังสือห้องสมุด-ด้วยแอปพลิเคชัน.pdf

Loading

การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

Loading

ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

เรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บรรณารักษ์ ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central วันอังคาร ที่ 15 August 2023 เวลา: 11.00 -12.00 PM. Single Platform ที่ครอบทุกสาขาวิชา ด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์, การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์,สังคมสาตร์ – การศึกษา ฯลฯ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และ งบประมาณ สามารถ Download ในรูปแบบ PDF, Save, Print, Copy, Citation ลงทะเบียน link : https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/rc98fe6dce666e7d4beb16aab099de356 ข้อมูลสินค้า : https://about.proquest.com/en/products-services/ProQuest_Central/?fbclid=IwAR1iBuxt9egyBjAnu1TmH1BmJ6Te5Krx0fyzqWVrvOU6jAoF0GYwqH6ZK6w

Loading

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บรรณารักษ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, เทคโนโลยี

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ และวารสารดังกล่าวปรากฏอยู่ใน Google scholar เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ “วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร   ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี   ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Academic Information and Technology   • ISSN : 2730-2199 (Print) • ISSN : 2821-9414 (Online)   แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์วารสาร จาก http://www.jait.ssru.ac.th เป็น https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru และขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา ให้ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทย สารสนเทศและเทคโนโลยี […]

Loading

“Digital Transformation in Cultural Heritage Managemnent for Library”

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Managemnent for Library”   ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถณะด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยโครงการแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒) การประกวดนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย (Oral Presentation) โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕’๖๖ ได้ที่ rldbkk.nlt@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องสมุด จดหมายเหตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย […]

Loading