จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 130

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 130 ประจำเดือน มกราคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx หรือสแกน QR Code ด้านล่าง  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รวบรวม ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก : แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digtal Learming Platform สำหรับประเทศไทย พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการศึกษาไทย (Education in Thailand) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในภาพรวมและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของประเทศไทยสู่เครือข่ายทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา และสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศต่อไป Education in Thailand 2019-2021 รายงานการศึกษาไทย (Education in Thailand 2019-2021) รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digtal Learming Platform สำหรับประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  หรือจาก QR Code ด้านล่างนี้

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/about โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน       วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ เดือนมกราคม – เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นรับบทความทางด้าน Physical Sciences ในสาขาวิชา Chemistry, Engineering, Materials Science, Environmental Science และ Mathematics […]

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นรับบทความทางด้าน Social Sciences ในสาขาวิชา General Arts and Humanities, General Business, Management and Accounting, Marketing, Organizational Behavior and Human Resource Management และ General Social Sciences เปิดรับบทความตลอดทั้งปี           1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน    ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์ 1. บทความวิจัย (Research […]

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565

Posted Posted in Events, Information, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ผ่าน Zoom ประจำปี 2565  แก่คณาจารย์ นักศึกษา ที่มีความสนใจในการเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะอยู่รอบกลุ่มมหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง กลุ่มที่ 3  ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 25 ท่าน /หน่วยงาน มทร.พระนคร โดยสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลงชื่อเข้าอบรม โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมคำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว), E-mail  เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ตำแหน่ง / ตำแหน่งทางวิชาการ ได้ที่ ห้องสมุดทุกศูนย์   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ห้องสมุดเทเวศร์ […]

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ “วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ปีละ 3 ฉบับ มีทั้งฉบับตีพิมพ์และฉบับออนไลน์ และได้จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์สามารถเข้าอ่านได้ที่  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/index  และขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสราวุฒิ เลิศลำไตรภพ โทร.0-7428-9215

จดหมายข่าว วช ปีที่ 17 ฉบับที่ 128

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 128 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx หรือสแกน QR Code ด้านล่าง  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจสำคัญในการจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนและสมัชชาการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาและการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกช่วงวัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รวบรวม เรียบเรียงผลการดำเนินงานตามภารกิจเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเอกสารผลการดำเนินงาน จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ เอกสาร สภาวการณ์การจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ในบริบทประเทศไทย เอกสาร รายงานการศึกษารูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมและสมัชชาการศึกษา เอกสาร ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา เอกสาร การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เอกสาร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เอกสาร สภาพการจัดนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสามารถดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ได้จาก QR Code ด้านล่าง

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 4 เดือน เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถเข้าอ่าน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) ISSN 2672-9369 ได้ทางเว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/issue/view/16839

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราย 6 เดือน เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถเข้าอ่าน วารสารมทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ISSN 2672-9342 (Online) ได้ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS

ผลการดำเนินงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ สู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รวบเรียงเรียงผลการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารผลการดำเนินงาน จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ เอกสาร OKRs กับการพัฒนาโรงเรียน เอกสาร นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านไสไทย เอกสาร นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านสมานมิตร เอกสาร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE) ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เอกสาร กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสาร คู่มือ การนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เอกสาร แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสามารถดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ได้จาก QR Code ด้านล่างนี้

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดทำโดยงานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสหสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-สาละวิน ได้แก่ ด้านสังคมวิทยา/ประวัติศาสตร์-ชาติพันธุ์-โบราณคดี ด้านศิลปศาสตร์/ปรัชญา-ศาสนา ด้านอักษรศาสตร์/ภาษา-วรรณกรรม ด้านศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม ด้านศึกษาศาสตร์/เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม ด้านนิเทศศาสตร์/สารสนเทศ-การสื่อสาร ด้านมนุษยศาสตร์/มานุษยวิทยา-จิตวิทยา ด้านรัฐศาสตร์/รัฐศาสนศาสตร์ โดยสามารถเข้าอ่านวารสาร อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jnuks/issue/view/17257 และขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ ฉบับต่อไป โดยสามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งต้นฉบับได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jnuks/index