วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเสนอผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวิทยากร ความรู้ ความคิด และผลงานวิจัย ตลอดจนเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดยได้จัดทำ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 เสร็จสิ้นแล้ว และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu

กิจกรรม นักอ่านตัวยง!!

Posted Posted in Events, Information, ข่าวประชาสัมพันธ์

Hibrary RMUTP เปิดกิจกรรมนักอ่านตัวยง ต้อนรับเปิดเทอม พบกับอีบุ๊คภาษาไทยมากมาย ยืมได้ไม่อั้น ลงทะเบียนกันผ่าน https://elibrary-rmutp.hibrary.me/ หรือ แอพพลิเคชั่น Hibrary ได้แล้ววันนี้ สมัครผ่านอีเมล์ @rmutp.ac.th นะจ๊ะ ขั้นตอนการลงทะเบียน  ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม วันนี้ – 15 ก.ค. 2565 ประกาศผลรางวัล ที่หน้าเว็บห้องสมุด และ facebook  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 20 ก.ค. 2565  

Accelerate Discovery & Amplify Research with the New PQDT Global

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ทางบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดงาน ProQuest Webinar :  Introducing the New PQDT Global  โดย คุณ Gilia Smith, , Director of Academic Relations และคุณ Jess Byrne, Senior Product Marketing Manager วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. (9.00 น ตามเวลาสิงคโปร์) หัวข้อในการสัมมนา : Accelerate Discovery & Amplify Research with the New PQDT Global สำหรับอาจารย์ […]

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565

Posted Posted in Events, Information, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ผ่าน Zoom ประจำปี 2565  แก่คณาจารย์ นักศึกษา ที่มีความสนใจในการเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะอยู่รอบกลุ่มมหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง กลุ่มที่ 3  ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 25 ท่าน /หน่วยงาน มทร.พระนคร โดยสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลงชื่อเข้าอบรม โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมคำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว), E-mail  เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ตำแหน่ง / ตำแหน่งทางวิชาการ ได้ที่ ห้องสมุดทุกศูนย์   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ห้องสมุดเทเวศร์ […]

ProQuest Dissertations & Theses Global

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global เพื่อใช้ในการทำงานวิจัย โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Wednesday, 15 September 2021 Time:  11.00am – 12.30am (Thai time) (วันพุธที่ 15 กันยายน เวลาสิบเอ็ดโมง -เที่ยงครึ่งตามเวลาประเทศไทย) Topic : PROQUEST DISSERTATION AND THESES GLOBAL- Supporting Your Research Registration page: https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e93b774660d3dba8c00844d1ebabfa5bd ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัย นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนค่ะ PROQUEST ONLINE TRAINING OBJECTIVES AND OUTLINE Title: […]

IGeLU 2021 Digital Conference

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest Exlibis จะจัดให้มีการสัมมนาผ่านเว็บ (Digital Conference) ให้กับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ โดยจะมี session ที่เป็น Open Program ที่เกี่ยวกับทาง Asia Pacific จาก Speaker จากเอเชีย โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Thursday, 24th – 25th August 2021 Topic : IGeLU 2021 Digital Conference Registration page: https://conferences.igelu.org/event/1a0d4581-efcf-4400-b0d4-7bb1404ad379/websitePage:0877d5b6-40e6-4797-8f68-6017b9362972?hsCtaTracking=a60945c2-07a7-4c4a-a590-0f6e9a27bb8d%7Cc0593cfb-2a99-4691-a7b3-d45d99b0b323&utm_campaign=APAC_IGeLU%202021%2C%20August%2023-26%202021&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_uHW4JoO6NEg1gMpjZ-rFl7aYXugTuwI2R8pR0MZhrMdpyst74oNCEYRjAVdLrZc2OIKGLpYcHpb1M87dvd7COcRQp55rx_PO7JOb5itxgBumbkfI&_hsmi=142940499&utm_content=142940499&utm_source=hs_email August 24th, 13:45-14:30 HKT (12.45-13.30 นาฬิกาตามประเทศไทย) 1. Dr. KM Ku, Associate Librarian, Technical Services and Technology Support […]

Virtual PQDT Day,Exclusively for MHESI Members

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล  ProQuest Dissertations & Theses Global โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Friday, 20th August 2021 Time:  9am – 11am (Thai time) (วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม เวลาเก้าโมง -สิบเอ็ดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทย) Topic : PQDT Day for MHESI Members Registration page: https://page.exlibrisgroup.com/pqdt-day-thailand-mhesi-members-onnly-aug20                             จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน […]

 “How to Publish with Oxford Journals”

Posted Posted in Events, Information, ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสำนักพิมพ์ Oxford University Press (OUP) จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจที่จะตีพิมพ์ในวารสารของ OUP โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Thursday, 5th August 2021 Time: 1.00pm – 3.00pm (IN/VN/TH time)  (วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม บ่ายโมง -บ่ายสามโมงตามเวลาประเทศไทย) Topic : “How to Publish with Oxford Journals” Registration page: https://attendee.gotowebinar.com/register/5051133744248837645 ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน เพื่อเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนนะคะ เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าฟังบรรยายแค่ 500 ท่านเท่านั้น จากทั้งหมด 6 ประเทศที่รับจดหมายเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ลงทะเบียนก่อนจะได้สิทธิ์ก่อนค่ะ   The topics covered: –    How to turn […]

“แปลอย่างไรให้โดนใจ…บันไดสู่วงการแปล”

Posted Posted in Events, Information, ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา และคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “แปลอย่างไรให้โดนใจ…บันไดสู่วงการแปล” ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet น้องๆ ที่สนใจ สามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม ค่าลงทะเบียน 350 บาท นะคะ

เปิดทดลองใช้งาน ProQuest One Business

Posted Posted in Events, Information, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, ฐานข้อมูลทดลองใช้, บริหารธุรกิจ

บริษัทบุ๊คเน็ทได้เปิดทดลองใช้งาน ProQuest One Business ฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจ ตาม Link ด้านล่าง ทางเข้าใช้งาน:Link: https://trials.proquest.com/access?token=AdVKaAwuDTrMXNkeMZuQdgzRb โดยมีระยะเวลาการเปิดให้ทดลองใช้งาน 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564 และก่อนที่จะมีการเปิดทดลองใช้งาน ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานให้ด้วย ตามวันและเวลาด้านล่าง ขอเรียนเชิญ ทางอาจารย์ นักศึกษา บรรณารักษณ์ และผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนอบรมเรื่องการทดลองใช้งานวันที่ 28 พ.คง 2021 เวลา 9.00 น.รายละเอียดตามด้านล่างค่ะ Link อบรม ProQuest One Business Webinar Event address for attendees:  https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e2d9302cf2f1ff2b9a4ee94d60747e0eb Friday, 28 May 2021 9:00 am   Bangkok Time (Bangkok, GMT+07:00) Duration:  1 hour Event password: Pq2021 […]

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายผ่านเว็บ สำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง Water Research

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง Water Research โดยมีรายละเอียด วันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Thursday, 24 Jun 2021 Time: 9:45 AM – 11:30 AM. Indonesia time  (วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน เก้าโมงสี่สิบห้า – สิบเอ็ดโมงสามสิบนาทีตามเวลาประเทศไทย) Topic : ITB-ACS Virtual Talk on Water Research Event Agenda (Bandung/Indonesian Western Time – WIB ) 09.45 – 10.00 AM : […]

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR)

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาศาสตร์

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR) ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูล ACI และอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เล่มวารสาร ทุก 2 เดือน ซึ่งใน 1 ปี จะมีวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR) ทั้งหมด 6 ฉบับ ส่งบทความวิจัยออนไลน์: http://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir ติดต่อสอบถาม: กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย โทรศัพท์. 03410 9300 ต่อ 3908-9 อีเมลล์. jtir.npru@gmail.com