Information

ห้องสมุด งด ให้บริการ

Posted on

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 ห้องสมุดจึงงดให้บริการ วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 นะคะ สามารถยืมต่อออนไลน์หรือเช็คสถานะการยืมและกำหนดส่ง ได้ทางเว็บไซต์ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Information

ประกาศทำการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำปี

Posted on

เนื่องจากในวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ทางห้องสมุดจะทำการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำปี จึงจำเป็นต้อง งดให้บริการ ยืม ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ผู้ใช้บริการที่ต้องการคืน หรือ ยืมต่อออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ตามปกตินะคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือโทร. 02-665-3777 ห้องสมุดเทเวศร์ ต่อ 6774, 6798 ห้องสมุดโชติเวช ต่อ 5239 ห้องสมุดพระนครเหนือ ต่อ 4321 ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ต่อ 3903

Information

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

Posted on

ด้วยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยาสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิยจัยและบทความวิชาการ ตลอดถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.jait.ssru.ac.th คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียน   

Information

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

Posted on

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 02-310-8263 ต่อ 1015 หรือ E-mail : chotiros84@ru.ac.th

Information

ห้องสมุดงดให้บริการ

Posted on

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) ห้องสมุดจึงงดให้บริการ วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 นะคะ สามารถยืมต่อออนไลน์หรือเช็คสถานะการยืมและกำหนดส่ง ได้ทางเว็บไซต์ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Information

ประชาสัมพันธ์วารสารหาดใหญ่วิชาการ

Posted on

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทำวารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าอ่านเพิ่มเติม ได้ทาง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/issue/view/16717

Information

ห้องสมุดงดให้บริการ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

Posted on

ห้องสมุดจึงงดให้บริการ ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 นะคะ สามารถยืมต่อออนไลน์หรือเช็คสถานะการยืมและกำหนดส่ง ได้ทางเว็บไซต์ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Information

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection

Posted on

ทาง EBSCO จัดทำฐานข้อมูล eBook Academic Collection ซึ่งมีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย โดย eBooks มีจำนวนมากกว่า 190,000 สามารถเข้าใช้ได้ทาง https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=e000tww  

Information

ห้องสมุดงดให้บริการ ในวันที่ 4 – 17 มกราคม 2564

Posted on

ห้องสมุดจึงงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 ม.ค. 64 นะคะ สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Information

ห้องสมุดงดให้บริการ วันที่ 22 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

Posted on

เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องสมุดจึงงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 นะคะ สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดทุกสาขา โทร. 02-665-3777 ห้องสมุดเทเวศร์ ต่อ 6774, 6798 ห้องสมุดโชติเวช ต่อ 5239 ห้องสมุดพระนครเหนือ ต่อ 4321 ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ต่อ 3903 หมายเหตุ #วันที่งดให้บริการทางห้องสมุดไม่คิดค่าปรับนะคะ

eBooks

แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO

Posted on

ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ EBSCO เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2564 ดังนี้           โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5533