วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเสนอผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวิทยากร ความรู้ ความคิด และผลงานวิจัย ตลอดจนเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดยได้จัดทำ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 เสร็จสิ้นแล้ว และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu

กิจกรรม นักอ่านตัวยง!!

Posted Posted in Events, Information, ข่าวประชาสัมพันธ์

Hibrary RMUTP เปิดกิจกรรมนักอ่านตัวยง ต้อนรับเปิดเทอม พบกับอีบุ๊คภาษาไทยมากมาย ยืมได้ไม่อั้น ลงทะเบียนกันผ่าน https://elibrary-rmutp.hibrary.me/ หรือ แอพพลิเคชั่น Hibrary ได้แล้ววันนี้ สมัครผ่านอีเมล์ @rmutp.ac.th นะจ๊ะ ขั้นตอนการลงทะเบียน  ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม วันนี้ – 15 ก.ค. 2565 ประกาศผลรางวัล ที่หน้าเว็บห้องสมุด และ facebook  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 20 ก.ค. 2565  

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 1

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานที่แสดงทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ และจิตวิทยา โดยสามารอ่านและดาวน์โหลดบทความเพิ่มเติมได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่าง  

Accelerate Discovery & Amplify Research with the New PQDT Global

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ทางบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดงาน ProQuest Webinar :  Introducing the New PQDT Global  โดย คุณ Gilia Smith, , Director of Academic Relations และคุณ Jess Byrne, Senior Product Marketing Manager วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. (9.00 น ตามเวลาสิงคโปร์) หัวข้อในการสัมมนา : Accelerate Discovery & Amplify Research with the New PQDT Global สำหรับอาจารย์ […]

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 134

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน   โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 134 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1/newsletter/134/NRCT134.html#p=1

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 132

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 132 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1/newsletter/132/index.html  

อบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการ Application E-Books  Hibrary เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ จึงได้มีการจัดอบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary กับ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยลัยฯ ให้เข้าใจและสามารถเข้าใช้งานได้มากขึ้น โดยจะจัดการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง ZOOM ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99099728448 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายได้ทางลิงค์ด้านล่างนะคะ https://forms.monday.com/forms/18cf30075d177e6818da43e525c2c4eb?r=use1

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

สำนักงานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ “วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ปีละ 3 ฉบับ มีทั้งฉบับตีพิมพ์และฉบับออนไลน์ และได้จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – เมษายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์สามารถเข้าอ่านได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/issue/view/17327     และขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสราวุฒิ เลิศลำไตรภพ โทร.0-7428-9215

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 4 เดือน เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์   ซึ่งสามารถเข้าอ่าน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – เมษายน 2565 ISSN 2672-9369 ได้ทางเว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/issue/view/16843/4076  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รวบรวม เรียบเรียงรายงานผลการศึกษาและการวิจัยที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารองค์ความรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 5 กรณีตัวอย่าง ได้แก่ กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรณีตัวอย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรณีตัวอย่างโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เอกสารนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยและประเทศที่คัดสรรเพื่อพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21 และได้รวบรวมไฟล์เอกสารงานวิจัย และเอกสารเผยแพร่ของสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ไว้บน googie cloud เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสามารถดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ได้จาก QR Code ด้านล่าง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted Posted in Information, กฎหมาย, ข่าวประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านต่างๆ ทั้ง 8 ด้าน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ https://www.nhrc.or.th/Home.aspx  

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)

Posted Posted in Information, การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อฐานข้อมูล ดังนี้ และเพื่อให้การใช้บริการฐานข้อมูลฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ประกาศ เรื่องข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ ดังนี้   และสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/