Accelerate Discovery & Amplify Research with the New PQDT Global

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ทางบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดงาน ProQuest Webinar :  Introducing the New PQDT Global  โดย คุณ Gilia Smith, , Director of Academic Relations และคุณ Jess Byrne, Senior Product Marketing Manager วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. (9.00 น ตามเวลาสิงคโปร์) หัวข้อในการสัมมนา : Accelerate Discovery & Amplify Research with the New PQDT Global สำหรับอาจารย์ […]

อบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการ Application E-Books  Hibrary เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ จึงได้มีการจัดอบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary กับ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยลัยฯ ให้เข้าใจและสามารถเข้าใช้งานได้มากขึ้น โดยจะจัดการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง ZOOM ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99099728448 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายได้ทางลิงค์ด้านล่างนะคะ https://forms.monday.com/forms/18cf30075d177e6818da43e525c2c4eb?r=use1

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)

Posted Posted in Information, การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อฐานข้อมูล ดังนี้ และเพื่อให้การใช้บริการฐานข้อมูลฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ประกาศ เรื่องข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ ดังนี้   และสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565

Posted Posted in Events, Information, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ผ่าน Zoom ประจำปี 2565  แก่คณาจารย์ นักศึกษา ที่มีความสนใจในการเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะอยู่รอบกลุ่มมหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง กลุ่มที่ 3  ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 25 ท่าน /หน่วยงาน มทร.พระนคร โดยสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลงชื่อเข้าอบรม โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมคำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว), E-mail  เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ตำแหน่ง / ตำแหน่งทางวิชาการ ได้ที่ ห้องสมุดทุกศูนย์   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ห้องสมุดเทเวศร์ […]

Fashion snoops

Posted Posted in Information, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บทความ, ออกแบบ

Fashion snoops ฐานข้อมูลใหม่ของทางห้องสมุด ที่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดย Fashion snoops เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ด้านการออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ที่มีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database), คลังรูปภาพ (Image Bank) พร้อมเครื่องมือเชื่อมโยงไปยัง Pinterest, Dropbox, Cloud เป็นต้น ภาพพิมพ์และภาพสเก็ตช์มากกว่า 35,000 ภาพ, แนวโน้มพยากรณ์ (Trend Forecast) และเครื่องมือสำหรับฝึกปฎิบัติ ในรูปแบบ เครื่องมือจัดการโครงงาน (Project Interface), เครื่องมือสร้างจานสี (Color Palette Builder) เป็นต้น จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ชื่อ Fashion Snoops เพื่อสนับสนุนการเรียนการศึกษาของนักศึกษา การทำงานของนักวิจัย รวบไปถึงการสอนของคณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนรวมถึงคณะอื่นๆ […]

อบรมการเข้าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ Fashion snoops

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, แฟชั่น

ห้องสมุดได้จัดให้มีการอบรมการเข้าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ Fashion snoops ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีความสนใจในการใช้ฐานข้อมูล Fashion snoops ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เวลา 9.00 – 11.00 น.  ผ่านทาง Zoom Meeting   Link : https://us02web.zoom.us/j/83851872380?pwd=cTUxQXVKL0xpeVY3L0ZreVUwY0Zldz09  Meeting ID: 838 5187 2380 Passcode: 535375 เรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมได้ในวันเวลาดังกล่าวนะคะ

แจ้งฐานข้อมูลสิ้นสุดระยะเวลาการบอกรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

สามารถตรวจสอบระยะเวลาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลเพิ่มเติม จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

RMUTP E-Library

Posted Posted in eBooks, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ

ห้องสมุดออนไลน์เปิดใช้งานแล้วนะคะ ตอนนี้ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านสามารถเข้าใช้งาน RMUTP E-Library ได้แล้วนะคะ โดยสามารถเข้าใช้ได้หลากหลายอุปกรณ์ รองรับทั้ง Android  และ IOS  รวมถึงการใช้งานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ ระบบการอ่านมาตรฐาน ทั้งแบบไฟล์ PDF,  E-PUB และระบบการอ่านออกเสียง E-Book คุณภาพ มีหลากหลายเนื้อหา ให้เลือกอ่านได้ตรงกับความต้องการ โดย การสมัครใช้งาน จากอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutp.ac.th ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนค่ะ   อยู่ที่ไหนก็ “อ่านได้” เรื่องง่ายๆ ที่ปลายนิ้ว    

ProQuest Dissertations & Theses Global

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global เพื่อใช้ในการทำงานวิจัย โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Wednesday, 15 September 2021 Time:  11.00am – 12.30am (Thai time) (วันพุธที่ 15 กันยายน เวลาสิบเอ็ดโมง -เที่ยงครึ่งตามเวลาประเทศไทย) Topic : PROQUEST DISSERTATION AND THESES GLOBAL- Supporting Your Research Registration page: https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e93b774660d3dba8c00844d1ebabfa5bd ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัย นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนค่ะ PROQUEST ONLINE TRAINING OBJECTIVES AND OUTLINE Title: […]

Virtual PQDT Day,Exclusively for MHESI Members

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล  ProQuest Dissertations & Theses Global โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Friday, 20th August 2021 Time:  9am – 11am (Thai time) (วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม เวลาเก้าโมง -สิบเอ็ดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทย) Topic : PQDT Day for MHESI Members Registration page: https://page.exlibrisgroup.com/pqdt-day-thailand-mhesi-members-onnly-aug20                             จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน […]

การบรรยายผ่านเว็บเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science

Posted Posted in Information, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ทางสำนักพิมพ์ Clarivate จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Wednesday, 23 Jun 2021 Time: 2:00 pm Thailand Time  (วันพุธที่ 23 มิถุนายน บ่ายสองโมงตามเวลาประเทศไทย) Topic : Publish strategically for research impact using Web of Science ห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านที่สนใจเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนที่

เปิดทดลองใช้งาน ProQuest One Business

Posted Posted in Events, Information, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, ฐานข้อมูลทดลองใช้, บริหารธุรกิจ

บริษัทบุ๊คเน็ทได้เปิดทดลองใช้งาน ProQuest One Business ฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจ ตาม Link ด้านล่าง ทางเข้าใช้งาน:Link: https://trials.proquest.com/access?token=AdVKaAwuDTrMXNkeMZuQdgzRb โดยมีระยะเวลาการเปิดให้ทดลองใช้งาน 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564 และก่อนที่จะมีการเปิดทดลองใช้งาน ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานให้ด้วย ตามวันและเวลาด้านล่าง ขอเรียนเชิญ ทางอาจารย์ นักศึกษา บรรณารักษณ์ และผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนอบรมเรื่องการทดลองใช้งานวันที่ 28 พ.คง 2021 เวลา 9.00 น.รายละเอียดตามด้านล่างค่ะ Link อบรม ProQuest One Business Webinar Event address for attendees:  https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e2d9302cf2f1ff2b9a4ee94d60747e0eb Friday, 28 May 2021 9:00 am   Bangkok Time (Bangkok, GMT+07:00) Duration:  1 hour Event password: Pq2021 […]