วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเสนอผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวิทยากร ความรู้ ความคิด และผลงานวิจัย ตลอดจนเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดยได้จัดทำ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 เสร็จสิ้นแล้ว และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 1

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานที่แสดงทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ และจิตวิทยา โดยสามารอ่านและดาวน์โหลดบทความเพิ่มเติมได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่าง  

Accelerate Discovery & Amplify Research with the New PQDT Global

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ทางบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดงาน ProQuest Webinar :  Introducing the New PQDT Global  โดย คุณ Gilia Smith, , Director of Academic Relations และคุณ Jess Byrne, Senior Product Marketing Manager วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. (9.00 น ตามเวลาสิงคโปร์) หัวข้อในการสัมมนา : Accelerate Discovery & Amplify Research with the New PQDT Global สำหรับอาจารย์ […]

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 134

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน   โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 134 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1/newsletter/134/NRCT134.html#p=1

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 132

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 132 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1/newsletter/132/index.html  

อบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการ Application E-Books  Hibrary เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ จึงได้มีการจัดอบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary กับ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยลัยฯ ให้เข้าใจและสามารถเข้าใช้งานได้มากขึ้น โดยจะจัดการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง ZOOM ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99099728448 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายได้ทางลิงค์ด้านล่างนะคะ https://forms.monday.com/forms/18cf30075d177e6818da43e525c2c4eb?r=use1

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

สำนักงานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ “วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ปีละ 3 ฉบับ มีทั้งฉบับตีพิมพ์และฉบับออนไลน์ และได้จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – เมษายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์สามารถเข้าอ่านได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/issue/view/17327     และขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสราวุฒิ เลิศลำไตรภพ โทร.0-7428-9215

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 4 เดือน เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์   ซึ่งสามารถเข้าอ่าน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – เมษายน 2565 ISSN 2672-9369 ได้ทางเว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/issue/view/16843/4076  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รวบรวม เรียบเรียงรายงานผลการศึกษาและการวิจัยที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารองค์ความรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 5 กรณีตัวอย่าง ได้แก่ กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรณีตัวอย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรณีตัวอย่างโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เอกสารนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยและประเทศที่คัดสรรเพื่อพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21 และได้รวบรวมไฟล์เอกสารงานวิจัย และเอกสารเผยแพร่ของสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ไว้บน googie cloud เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสามารถดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ได้จาก QR Code ด้านล่าง

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 130

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 130 ประจำเดือน มกราคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx หรือสแกน QR Code ด้านล่าง  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รวบรวม ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก : แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digtal Learming Platform สำหรับประเทศไทย พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการศึกษาไทย (Education in Thailand) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในภาพรวมและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของประเทศไทยสู่เครือข่ายทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา และสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศต่อไป Education in Thailand 2019-2021 รายงานการศึกษาไทย (Education in Thailand 2019-2021) รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digtal Learming Platform สำหรับประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  หรือจาก QR Code ด้านล่างนี้

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/about โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน       วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ เดือนมกราคม – เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นรับบทความทางด้าน Physical Sciences ในสาขาวิชา Chemistry, Engineering, Materials Science, Environmental Science และ Mathematics […]