ทะเบียนความรู้ปีการศึกษา 2561

No
Title
Cop
1.การผนวกระเบียนบรรณานุกรม
CL Cop
2.การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)
NBL Cop
3.การใช้โปรแกรม TDC Site Admin (การสร้าง Template)
CHL Cop
4.วิธีการอัฟโหลดไฟล์ KM ด้วยโปรแกรม WordPress โดยวิธีการ Copy
CL Cop
5.การยืมต่อ (renew) ระบบออนไลน์ (OPAC)
CL Cop
6.การทำกระทงใช้ในการจัดนิทรรศการวันลอยกระทง เนื่องในวันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย
NBL Cop
7.การสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)
CL Cop
8.การสร้าง TablePress ในโปรแกรม WordPress
CHL Cop
9.การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้นบริการ ห้องสมุด มทร.พระนคร
CHL Cop
10.การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis)
NBL Cop
11.การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2562
CL Cop
12.วิธีอัพโหลดวารสาร ในฐานข้อมูลวารสารหนังสือใหม่
CL Cop