ทะเบียนความรู้ปีการศึกษา 2559

No
Title
Cop
1.วิธีอัพโหลดข้อมูลหนังสือ ในฐานข้อมูลหนังสือวารสารใหม่
NBL Cop
2.ท้องถิ่นศึกษา : จากปูมสู่ภูมิ
NBL Cop
3.โบว์ชัวร์การยืมต่อ Renew Online
NBL Cop
4.วิธีสืบค้นฐานข้อมูล Scopus
BCL Cop
5.วิธียืมต่อด้วยตนเองในระบบออนไลน์
NBL Cop
6.แนะนำ link ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
NBL Cop
7.การใช้โปรแกรม Microsoft Publisher ในการพิมพ์รูปที่มีขนาดใหญ่
CL Cop
8.วิธีสร้าง QR-Code เว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
NBL Cop
9.สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
CL Cop
10.การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost
NBL Cop
11.การเย็บเล่มวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
CL Cop