วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน (ThaiandHumanRightsJournal) ฉบับพิเศษ

Posted Posted in eBooks, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) เป็นองค์กรที่มีบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยซน ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สำนักงาน กสม. จึงได้จัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน (Thaiand Human Rights Journal)  ฉบับพิเศษ เพื่อรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษชน ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – เตือนมีนาคม ๒๕๖๔  และเผยแพร่รายงานดังกล่าว เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยซน์ในทางวิชาการหรือบทเรียนในการทำงานดัานสิทธิมนุษยชน ในการนี้ สำนักงาน กสม. ทั้งนี้ สามารถอ่านวารสารวิชาการดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์โดยการสแกนคิวอาร์โค้ตด้านล่างนี้

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเสนอผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้ ความคิด และผลงานวิจัยตลอดจนเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาสัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัตพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าดูได้ทาง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu/issue/view/39_2_2022 และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร โดยสามารถดู รายละเอียตได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu/about

E-Book เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินโครงการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนของสังคมไทย โดยสามารถเข้าชมได้ทาง http://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E13190/mobile/index.html?fbclid=IwAR2rbo_Zy3t_PMXVBEP_bS5h99i6OkWN8l6GaLgFRGJA27zQyGH8PTCnCLg#p=1 หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้นะคะ

กิจกรรมดี ๆ จากโครงการอบรมนักพากย์หนังยุค Disruptive Digital รุ่นที่ 2

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สถาบันภาษา

ใครอยากเป็นนักพากย์ยกมือขึ้น RMUTP UPDATE วันนี้ชวนมาคุยกับคุณนิสิต คำพิกุล รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มทร.พระนคร เกี่ยวกับโครงการอบรมนักพากย์หนังยุค Disruptive Digital รุ่นที่ 2 ใครที่สนใจรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ตามมากันฟังเลยค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=1nJcKb9Agec ติดตามรายการพอดแคสต์ฟังสบาย ทั้งการวิเคราะห์ประเด็นร้อนในสังคม ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา การอาหาร และข่าวสารในแวดวง มทร.พระนคร ผ่านทาง https://onlive.rmutp.ac.th กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม พูดคุยทักทาย เสนอแนะรายการกันได้ที่ https://facebook.com/rmutponlive และ https://www.youtube.com/…/UCibvZGvaA3Hq5e-ABZM_NkQ/videos

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี

ทางกองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มอบวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3  เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดบทความวารสารได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/index  

นักพากย์หนังยุค Disruptive Digital รุ่นที่ 2

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, เทคโนโลยี, แฟชั่น

กลับมาตามคำเรียกร้องงงงง พบกับโครงการ “” จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในรอบแรก มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากและเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว สถาบันภาษา จึงได้จัดโครงการสำหรับท่านผู้สนใจต้องการสมัคร โครงการ”นักพากย์หนังยุค Disruptive Digital อีกครั้ง ในรุ่นที่ 2″ค่า ปล.รับสมัครถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2565 *แต่หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด สถาบันภาษาขอปิดรับสมัครทันทีนะคะ

“นักพากย์หนังยุค Disruptive Digital”

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันภาษา ขอเปิดตัวโครงการ”นักพากย์หนังยุคDisruptive digital”  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการ นักพากย์หนัง ทั้ง 2 ท่าน    โอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดน้าาาา รีบสมัครกันเข้ามาเลยนะคะ         เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2565

วารสารวิชาการ ราชภัฏบุรีรัมย์

Posted Posted in Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 14 (มกราคม – มิถุนายน) พ.ศ.2565 เผื่อเผยแพร่งานวิชาการของบุคลากร นักศึกษา โดยสามารถอ่านได้ทาง เว็บไซต์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj/issue/view/17252  

ผลกระทบและวิธีแก้ปัญหาข่าวปลอม (Fake News)

Posted Posted in Information, กฎหมาย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อการเมืองและการสื่อสารมวลชน ตลอดจนความเป็นอิสระขององค์กรที่ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อนำไปสู่่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมธิการได้จัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ โดยการสแกนคิวอาร์โคด ด้านล่างค่ะ

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 137

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 137 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1/newsletter/137/NRCT137.html#p=1

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564

Posted Posted in Information, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564  โดยสามารถเข้าชมโดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้  

The M.R.T. CHALOEM RATCHAMONGKHON LINE (BLUE LINE) EXTENSION SECTION

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดทำหนังสือที่ระลึก เนื่องในพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญพร้อมภาพประกอบ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการฯ จนแล้วเสร็จ และจัดพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดหนังสือที่ระลึกฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.mrta.co.th  หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้