Information

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563

Posted on

กรมควบคุมมลพิษได้ส่งรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563 ในรูปแบบ E-book โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง น้ำบาดาล คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน อุตสหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย โดยสามารถเข้าดูรายงานได้ทาง เว็บไซต์

Information

จดหมายข่าว วช.

Posted on

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 16 ฉบับที่ 125 ประจำเดือนสิงหาคม 2564  ได้ที่เว็บไซต์ http://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx

Events

ProQuest Dissertations & Theses Global

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global เพื่อใช้ในการทำงานวิจัย โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Wednesday, 15 September 2021 Time:  11.00am – 12.30am (Thai time) (วันพุธที่ 15 กันยายน เวลาสิบเอ็ดโมง -เที่ยงครึ่งตามเวลาประเทศไทย) Topic : PROQUEST DISSERTATION AND THESES GLOBAL- Supporting Your Research Registration page: https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e93b774660d3dba8c00844d1ebabfa5bd ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัย นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนค่ะ PROQUEST ONLINE TRAINING OBJECTIVES AND OUTLINE Title: […]

Events

IGeLU 2021 Digital Conference

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest Exlibis จะจัดให้มีการสัมมนาผ่านเว็บ (Digital Conference) ให้กับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ โดยจะมี session ที่เป็น Open Program ที่เกี่ยวกับทาง Asia Pacific จาก Speaker จากเอเชีย โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Thursday, 24th – 25th August 2021 Topic : IGeLU 2021 Digital Conference Registration page: https://conferences.igelu.org/event/1a0d4581-efcf-4400-b0d4-7bb1404ad379/websitePage:0877d5b6-40e6-4797-8f68-6017b9362972?hsCtaTracking=a60945c2-07a7-4c4a-a590-0f6e9a27bb8d%7Cc0593cfb-2a99-4691-a7b3-d45d99b0b323&utm_campaign=APAC_IGeLU%202021%2C%20August%2023-26%202021&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_uHW4JoO6NEg1gMpjZ-rFl7aYXugTuwI2R8pR0MZhrMdpyst74oNCEYRjAVdLrZc2OIKGLpYcHpb1M87dvd7COcRQp55rx_PO7JOb5itxgBumbkfI&_hsmi=142940499&utm_content=142940499&utm_source=hs_email August 24th, 13:45-14:30 HKT (12.45-13.30 นาฬิกาตามประเทศไทย) 1. Dr. KM Ku, Associate Librarian, Technical Services and Technology Support […]

Events

Virtual PQDT Day,Exclusively for MHESI Members

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล  ProQuest Dissertations & Theses Global โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Friday, 20th August 2021 Time:  9am – 11am (Thai time) (วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม เวลาเก้าโมง -สิบเอ็ดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทย) Topic : PQDT Day for MHESI Members Registration page: https://page.exlibrisgroup.com/pqdt-day-thailand-mhesi-members-onnly-aug20                             จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน […]

Events

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายผ่านเว็บ สำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง Water Research

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง Water Research โดยมีรายละเอียด วันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Thursday, 24 Jun 2021 Time: 9:45 AM – 11:30 AM. Indonesia time  (วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน เก้าโมงสี่สิบห้า – สิบเอ็ดโมงสามสิบนาทีตามเวลาประเทศไทย) Topic : ITB-ACS Virtual Talk on Water Research Event Agenda (Bandung/Indonesian Western Time – WIB ) 09.45 – 10.00 AM : […]

Events

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR)

Posted on

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR) ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูล ACI และอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เล่มวารสาร ทุก 2 เดือน ซึ่งใน 1 ปี จะมีวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR) ทั้งหมด 6 ฉบับ ส่งบทความวิจัยออนไลน์: http://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir ติดต่อสอบถาม: กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย โทรศัพท์. 03410 9300 ต่อ 3908-9 อีเมลล์. jtir.npru@gmail.com

Information

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

Posted on

ด้วยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยาสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิยจัยและบทความวิชาการ ตลอดถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.jait.ssru.ac.th คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียน   

eBooks

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล eBooks

Posted on

ทางสำนักพิมพ์ Wiley ได้เปิดให้มีการทดลองใช้  Wiley Digital Textbooks ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นตำราเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีมากกว่า 18,000 รายชื่อ  ซึ่งผู้เข้าใช้สามารถ ยืมได้ 3 เล่ม เป็นเวลา 2 วัน สามารถเข้าใช้ได้ทาง https://wileysgp.ipublishcentral.net/                 โดยทำการสมัครสมาชิกก่อนการเข้าใช้และสามารถศึกษาคู่มือการเข้าใช้งาน ได้ทาง Getting Started_Access the eLibrary Online

Information

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

Posted on

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 02-310-8263 ต่อ 1015 หรือ E-mail : chotiros84@ru.ac.th

eBooks

แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO

Posted on

ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ EBSCO เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2564 ดังนี้           โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5533   

Information

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป