จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 132

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 132 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1/newsletter/132/index.html  

อบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการ Application E-Books  Hibrary เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ จึงได้มีการจัดอบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary กับ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยลัยฯ ให้เข้าใจและสามารถเข้าใช้งานได้มากขึ้น โดยจะจัดการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง ZOOM ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99099728448 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายได้ทางลิงค์ด้านล่างนะคะ https://forms.monday.com/forms/18cf30075d177e6818da43e525c2c4eb?r=use1

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

สำนักงานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ “วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ปีละ 3 ฉบับ มีทั้งฉบับตีพิมพ์และฉบับออนไลน์ และได้จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – เมษายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์สามารถเข้าอ่านได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/issue/view/17327     และขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสราวุฒิ เลิศลำไตรภพ โทร.0-7428-9215

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 4 เดือน เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์   ซึ่งสามารถเข้าอ่าน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – เมษายน 2565 ISSN 2672-9369 ได้ทางเว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/issue/view/16843/4076  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รวบรวม เรียบเรียงรายงานผลการศึกษาและการวิจัยที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารองค์ความรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 5 กรณีตัวอย่าง ได้แก่ กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรณีตัวอย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กรณีตัวอย่างโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เอกสารนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยและประเทศที่คัดสรรเพื่อพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21 และได้รวบรวมไฟล์เอกสารงานวิจัย และเอกสารเผยแพร่ของสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ไว้บน googie cloud เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสามารถดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ได้จาก QR Code ด้านล่าง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted Posted in Information, กฎหมาย, ข่าวประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านต่างๆ ทั้ง 8 ด้าน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ https://www.nhrc.or.th/Home.aspx  

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)

Posted Posted in Information, การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อฐานข้อมูล ดังนี้ และเพื่อให้การใช้บริการฐานข้อมูลฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ประกาศ เรื่องข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ ดังนี้   และสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 130

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 130 ประจำเดือน มกราคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx หรือสแกน QR Code ด้านล่าง  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รวบรวม ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก : แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digtal Learming Platform สำหรับประเทศไทย พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการศึกษาไทย (Education in Thailand) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในภาพรวมและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของประเทศไทยสู่เครือข่ายทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา และสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศต่อไป Education in Thailand 2019-2021 รายงานการศึกษาไทย (Education in Thailand 2019-2021) รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digtal Learming Platform สำหรับประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  หรือจาก QR Code ด้านล่างนี้

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/about โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน       วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ เดือนมกราคม – เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นรับบทความทางด้าน Physical Sciences ในสาขาวิชา Chemistry, Engineering, Materials Science, Environmental Science และ Mathematics […]

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นรับบทความทางด้าน Social Sciences ในสาขาวิชา General Arts and Humanities, General Business, Management and Accounting, Marketing, Organizational Behavior and Human Resource Management และ General Social Sciences เปิดรับบทความตลอดทั้งปี           1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน    ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์ 1. บทความวิจัย (Research […]

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565

Posted Posted in Events, Information, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ผ่าน Zoom ประจำปี 2565  แก่คณาจารย์ นักศึกษา ที่มีความสนใจในการเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะอยู่รอบกลุ่มมหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง กลุ่มที่ 3  ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 25 ท่าน /หน่วยงาน มทร.พระนคร โดยสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลงชื่อเข้าอบรม โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมคำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว), E-mail  เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ตำแหน่ง / ตำแหน่งทางวิชาการ ได้ที่ ห้องสมุดทุกศูนย์   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ห้องสมุดเทเวศร์ […]