Information

ห้องสมุดงดให้บริการ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

Posted on

ห้องสมุดจึงงดให้บริการ ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 นะคะ สามารถยืมต่อออนไลน์หรือเช็คสถานะการยืมและกำหนดส่ง ได้ทางเว็บไซต์ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Information

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection

Posted on

ทาง EBSCO จัดทำฐานข้อมูล eBook Academic Collection ซึ่งมีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย โดย eBooks มีจำนวนมากกว่า 190,000 สามารถเข้าใช้ได้ทาง https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=e000tww  

Information

ห้องสมุดงดให้บริการ ในวันที่ 4 – 17 มกราคม 2564

Posted on

ห้องสมุดจึงงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 ม.ค. 64 นะคะ สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Information

ห้องสมุดงดให้บริการ วันที่ 22 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

Posted on

เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องสมุดจึงงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 นะคะ สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดทุกสาขา โทร. 02-665-3777 ห้องสมุดเทเวศร์ ต่อ 6774, 6798 ห้องสมุดโชติเวช ต่อ 5239 ห้องสมุดพระนครเหนือ ต่อ 4321 ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ต่อ 3903 หมายเหตุ #วันที่งดให้บริการทางห้องสมุดไม่คิดค่าปรับนะคะ

eBooks

แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO

Posted on

ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ EBSCO เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2564 ดังนี้           โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5533   

Information

เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลงานวารสารของ ASME

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ASME จะเปิดให้ทดลองใช้งานวารสารของ ASME จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : https://asmedigitalcollection.asme.org/ ระยะเวลาในการทดลองใช้งานจำนวน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.- 31 ธ.ค. 2563

Events

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ Lean Library Webinar – Philippines/Thailand

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ Sage Publishing จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Thursday , November 12, 2020 Time: 10:00 – 11.30 AM Singapore time  (วันพฤหัสดี ที่ 12 พฤศจิกายน เก้าโมงเช้า – สิบโมงครึ่ง ตามเวลาประเทศไทย) Suitable For: Librarians, Lecturers and Students Description: Join us for a free webinar as we introduce Lean Library, a web browser extension that helps […]

Information

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Information

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ราย 4 เดือน เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย อันเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทางเว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/issue/view/15763  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Information

การอบรมฐานข้อมูล Web of Science ทางออนไลน์

Posted on

สำนักพิมพ์ Clarivate  จะจัดให้มีการอบรมฐานข้อมูล Web of  Science ผ่านเว็บให้กับบรรณรักษ์ เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดและบุคคลที่มีความสนใจ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้งานฐาน Web of Science โดยมีรายละเอียดวันเวลาและหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Monday, October 26, 2020 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 Time: 2.00 – 3.00 pm (Bangkok time) (บ่ายสองถึงบ่ายสามโมงตามเวลาประเทศไทย) Topic : Strategic Publishing for Research Impact using Web of Science สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Registration page: https://bit.ly/3cQLVQr

Information

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2563

Posted on

ตามที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 และสามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนได้ ณ ห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ดังนี้ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ห้องสมุดพระนครเหนือ  

Events

สำนักพิมพ์ IEEE ได้จัดเสวนาออนไลน์ฟรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

Posted on

เนื่องสำนักพิมพ์ IEEE ได้จัดเสวนาออนไลน์ฟรีสำหรับนักศึกษา และนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ โดยวิทยากร 3 ท่านจากประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลียและจีน ในหัวข้อดังนี้ * Engineering studies (Undergraduate) * Postgraduate studies: research, publishing and more * Career planning & preparation * Professional development * Challenges/changes in the current and post-COVID era * Global citizen: from environment to digital safety โดยแบ่งการเสวนาเป็น 2 session ระยะเวลา 2 วัน คือ Session 1: Monday, September […]