Information

ประชาสัมพันธ์หนังสือสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted on

     ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ข้อมูลสถิตินักศึกษา บุคลากรอุดมศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงการบริหารและอ้างอิงต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ www.mhesi.go.th หัวข้อ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ->สื่อแผยแพร่

Information

ประชาสัมพันธ์หนังสือ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑”

Posted on

สำนักงานศาลปกครองได้เผยแพร่หนังสือ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาททางการปกครองและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีต่อไป ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ที่สนใจสำหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_260819_124638.pdf    

Information

ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ สัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด

Posted on

ผู้ที่สนใจ สามารถ Download โปรเตอร์สัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้แล้วที่ ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า และในปี 2562 มีพรบ.สงวนและะคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกาศให้  วาฬโอมูระ ฉลามวาฬ วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง เป็นสัตว์ป่าสงวน เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล eBooks ภาษาไทย Openserve

Posted on

Openserve เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุม 40 สาขาวิชา จำนวนมากกว่า 1,000 เล่ม โดยเอกสารฉบับเต็มจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf มีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบออนไลน์  สามารถทำการยืม – คืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มที่ต้องการจากฐานข้อมูล Openserve eBooks ได้ตลอดเวลา อ่านได้ทั้งบน PC และ โทรศัพท์มือถือ (กรณีใช้งานบนเครื่อง PC ต้อง download โปรแกรมสำหรับเปิดอ่านมาติดตั้งในเครื่อง ถ้าบนโทรศัพท์มือถือ ต้อง download app มาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือก่อน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญใช้ eBooks จากฐานข้อมูล ACCESS ENGINEERING

Posted on

สำนักวิทยบริการฯ ได้บอกรับ eBooks ฐานข้อมูล ACCESS ENGINEERING โดยฐานข้อมูลวิศวกรรมศาสตร์นี้ มีหนังสือวิศวกรรมศาสตร์ มากกว่า 600 เล่ม ใน 13 สาขาวิชา ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงหลักการทางวิชาเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้ง สามารถใช้ในการเตรียมการสอนในห้องเรียนให้กับอาจารย์ได้ และเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และเพิ่มความรู้ในเชิงปฏิบัติ และสนับสนุนการเรียนการสอน ทุก ๆ หัวข้อการศึกษาในชนิดต่าง ๆ  สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://accessengineeringlibrary.com/  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญใช้ eBook จากฐานข้อมูล ScienceDirect

Posted on

สำนักวิทยบริการฯ ได้บอกรับ eBooks จากฐานข้อมูล ScienceDirect เพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มทร.พระนคร สามารถเข้าสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ทั้ง Journals และ eBooks ปีพิมพ์ ค.ศ.2011-2016 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ที่…http://www.sciencedirect.com/

Information

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้ัอประจำปีงบประมาณ 2561

Posted on

ตามที่อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 และสามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนได้ ณ ห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ดังนี้ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ห้องสมุดพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้ัอประจำปีงบประมาณ 2560

Posted on

ตามที่อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2560 และสามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนได้ ณ ห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ดังนี้ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ห้องสมุดพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

Posted on

ห้องสมุดขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการแต่ละประเภทของห้องสมุดโดยละเอียด และเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของบริการและทรัพยากรแต่ละประเภทที่มีต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย   สามารถนำเทคนิควิธีการค้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ตลอดจนพัฒนาทักษะของผู้รับบริการในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การสืบค้นสารสนเทศระบบ Web OPAC ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคลังปัญญา เป็นต้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 – 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครพระนครทั้ง 4 แห่ง หรือ e-mail : [email protected] รายละเอียด วัน-เวลา การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ห้องสมุดเทเวศร์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 – 11.30 น. ห้องสมุดพณิชยการพระนคร วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 – 11.30 น. […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (31 พ.ค. 60)

Posted on

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้ *วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป *วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษแสนสนุก

Posted on

  รายละเอียด : ตามที่บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยยังสามารถใช้ Student code ที่บริษัทส่งให้ครั้งก่อนได้เหมือนเดิม ส่วนอาจารย์ และนักศึกษา ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านทางเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform โดยคลิกที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand จากนั้นเลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นนำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไปล็อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล คลิกเลยที่นี่  https://accessenglishnow.com/platform