เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารในรูปแบบวีดิโอ JoVE (20 พ.ย. 60-30 ธ.ค. 60)

 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารในรูปแบบวิดีโอ JoVE (ทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 30 ธันวาคม 2560) JoVE คือผู้ผลิตและผู้จัดทำแหล่งข้อมูลวิดีโอชั้นนำของโลก และยังเป็นเจ้าแรกที่ผลิตวารสารในรูปแบบวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตการวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ยาและวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก  มีวิดีโอจำนวนมากกว่า 7,000 เรื่อง จาก 1,000 สถาบันชั้นนำ อาทิ MIT, Harvard University, Cambridge University, Stanford University, Continue Reading →

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้ัอประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2560 และสามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนได้ ณ ห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ดังนี้ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ห้องสมุดพระนครเหนือ

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) โดยมีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้ที่ : http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=WEL-RaUnofTePhNa ระยะเวลาให้ทดลองใช้งาน : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา Continue Reading →

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Fashion Central

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Fashion Central ได้ทาง Link : www.bloomsburyfashioncentral.com โดยฐานข้อมูลออนไลน์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล ระยะเวลาในการทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 Continue Reading →

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Collection

  ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Collection ได้ตาม Link :  www.bloomsburycollections.com ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ Hart Publishing, Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ห้องสมุดขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการแต่ละประเภทของห้องสมุดโดยละเอียด และเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของบริการและทรัพยากรแต่ละประเภทที่มีต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย   สามารถนำเทคนิควิธีการค้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ตลอดจนพัฒนาทักษะของผู้รับบริการในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การสืบค้นสารสนเทศระบบ Web OPAC ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคลังปัญญา เป็นต้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 – 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครพระนครทั้ง 4 แห่ง หรือ e-mail Continue Reading →

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (31 พ.ค. 60)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้ *วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) Continue Reading →

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล eBooks ภาษาไทย Openserve

Openserve เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุม 40 สาขาวิชา จำนวนมากกว่า 1,000 เล่ม โดยเอกสารฉบับเต็มจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf มีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบออนไลน์  สามารถทำการยืม – คืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มที่ต้องการจากฐานข้อมูล Openserve eBooks ได้ตลอดเวลา อ่านได้ทั้งบน PC และ โทรศัพท์มือถือ (กรณีใช้งานบนเครื่อง PC ต้อง download โปรแกรมสำหรับเปิดอ่านมาติดตั้งในเครื่อง ถ้าบนโทรศัพท์มือถือ ต้อง download app มาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือก่อน) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน Continue Reading →

เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile

ฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ มีเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 กันยายน 2560

ประกาศงดให้บริการ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

เนื่องด้วยบุคลากรห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา มีกำหนดการเข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลด้านแฟชั่น WGSN ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 จึงของดให้บริการห้องสมุด แต่สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้ Book drop ทุกสาขา ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

พร้อมแล้ว สำหรับการเปิดให้บริการ….

เปิดใหม่ สดใสกว่าเดิมจ้า…ห้องสมุดเทเวศร์ พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง, ห้อง Discussion Room จำนวน 3 ห้อง, ตู้ล็อคเกอร์ 36 ช่อง ฯลฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าใช้บริการได้เลยค่ะ

ประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการห้องสมุดเทเวศร์

ประกาศ…ขอเลื่อนการเปิดให้บริการ เนื่องจากการจัดเตรียมการให้บริการยังไม่เรียบร้อย ห้องสมุดเทเวศร์จึงขอเลื่อนเปิดให้บริการเป็นวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ…