รายงานประจำปี กรมการค้าภายใน

Posted Posted in eBooks, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, เทคโนโลยี

กรมการค้าภายใน ขอส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมการค้าภายใน  มาเพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และสามารถดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.dit.go.th ของกรมการค้าภายใน หรือ QR Code ด้านล่างนี้

Loading

สำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 80 แห่ง และเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ ให้ตรงตามความต้องการใช้งานแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สป.อว. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 และจากการสำรวจดังกล่าว ฐานข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความความต้องการใช้งานเกินร้อยละ 50 จำนวน 8 ฐานข้อมูล  ดังนี้ 1.  Academic Search Ultimate (ASU) 2. ACM Digital Library 3. American Chemical Society Journal (ACS) 4. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Fulltext […]

Loading

คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประขาชน

Posted Posted in eBooks, Information, กฎหมาย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สุขภาพ, เทคโนโลยี

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดทำหนังสือ “คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประขาชน” ขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับคดีปกครอง และการดำเนินคดีในศาลปกครอง ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน (ประชาชน) หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง โดยที่การดำเนินคดีในศาลปกครองนั้นมีความเรียบง่าย แต่ก็มีลักษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างจากการดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาในศาลยุติธรรมที่ประชาชนคุ้นเคย รวมทั้งมีหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณา ทั้งในส่วนของคู่กรณีและในส่วนของการดำเนินการในศาลปกครอง ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องสูญเสียเวลาหรือโอกาสในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองจึงได้จัดทำหนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อให้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครองแก่ประชาชนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น

Loading

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

Posted Posted in eBooks, Information, กฎหมาย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕” ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อรวบรวมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรอบปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕’”ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตลอดจนผลงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ โดยสามารถเข้าอ่านได้ทาง QR Code ด้านล่างนี้ ห้องสมุด

Loading

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Posted Posted in eBooks, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๑ ปีที่๑๕ (มกราคม – มิถุนายน) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเผยแพร่งานวิชาการของบุคลากร นักศึกษา และสามารถนำไปใช้ ในด้านงานวิชาการ การวิจัย และการทำงาน ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอส่งวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ เว็ปไซต์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj/issue/view/17566 เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

Loading

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่ 147

Posted Posted in eBooks, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไต้จัดทำ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการนี้ วช. ขอมอบ “จดหมายข่าว วช ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๔๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและดาวโหลดไฟล์ “จดหมายข่าว วช.”ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๔๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์โดย สแกนที่ QR code จดหมายข่าว วช.ที่ระบุไว้ด้านล่าง

Loading

จุลสารลด – หยุด – ภัย

Posted Posted in eBooks, Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สุขภาพ, เทคโนโลยี

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ขอส่งจุลสารลด – หยุด – ภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน ฉบับประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง “รู้หลักขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน”  เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติและเสริมสร้างจิตสำนึกต้านความปลอดภัย รวมถึงใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดจุลสารในรูปแบบ E – book โดยสแกน QR Code ที่ปรากฎด้านล่าง

Loading

สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted Posted in eBooks, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สุขภาพ

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอสถิติที่สำคัญประจำปี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมภารกิจของกรมในด้านการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การเลิกจ้าง การแจ้งหยุดกิจการชั่วคราว ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑ – ๒๕๖๓) และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้สนใจโดยทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอส่งหนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบออนไลน์ผ่าน QR code ที่ระบุไว้ท้ายหนังสือฉบับนี้

Loading

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พศ. ๒๕๖๕

Posted Posted in eBooks, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้จัดทำหนังสือ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พศ. ๒๕๖๕” ในรูปแบบ ebook เพื่อยแพรให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการป้องกันมีให้เกิดข้อพิพาททางปกครองและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการภาครังที่ดีต่อไป สำนักงานศาลปกครองจึงขอส่งหนังสือ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕’๖๕” ในรูปแบบ e-bcok  โดยสามารถดาวน์โหลด หนังสือดังกล่าวได้จากเว็บไชต์ https://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09book_list-8.html หรือ QR Code ด้านล่าง

Loading

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Posted Posted in Information, การวิจัย, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเสนอผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้ ความคิด และผลงานวิจัย ตลอดจน เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu

Loading

ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

เรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บรรณารักษ์ ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central วันอังคาร ที่ 15 August 2023 เวลา: 11.00 -12.00 PM. Single Platform ที่ครอบทุกสาขาวิชา ด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์, การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์,สังคมสาตร์ – การศึกษา ฯลฯ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และ งบประมาณ สามารถ Download ในรูปแบบ PDF, Save, Print, Copy, Citation ลงทะเบียน link : https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/rc98fe6dce666e7d4beb16aab099de356 ข้อมูลสินค้า : https://about.proquest.com/en/products-services/ProQuest_Central/?fbclid=IwAR1iBuxt9egyBjAnu1TmH1BmJ6Te5Krx0fyzqWVrvOU6jAoF0GYwqH6ZK6w

Loading

วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๓

Posted Posted in Information, กฎหมาย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขภาพ, เทคโนโลยี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)ได้จัดทำวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และผลงานวิชาการ วิจัยด้านยาเสพติด ให้แก่ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและต่อยอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มอบวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑ เล่ม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผยแพร่ และสามารถสืบค้นคัดลอก หรือ Download ได้ที่เว็บไชต์สำนักงาน ป.ป.ส. (https://www.oncb.go.th) สำหรับทำนที่มีความประสงค์ที่จะส่งบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านยาเสพติตเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถส่งมาที่กองบรรณาธิการวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. รายละเอียตตาม OR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความต้องการรูปแบบของวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเป็นแนวทางการเผยแพรในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

Loading