ทะเบียนความรู้ปีการศึกษา 2563

No
Title
Cop
1.ตรวจสอบสถานะสมาชิกกำลังจะหมดอายุและสถานะการยืม
Library Cop
2.การยืมต่อ (renew) และตรวจสอบสถานะการยืมผ่านระบบออนไลน์ (OPAC)
Library Cop
3.เทคนิคการใช้เครื่องหมายเป็นตัวช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Library Cop
4.การสแกนเอกสารด้วยเครื่อง Brother
Library Cop
5.ฐานข้อมูลออนไลน์ Science Direct eBooks
Library Cop
6.TK Park Online Library
Library Cop
7.ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLIB 3.0 การปรับปรุงระเบียนรายการหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ Authority Control (Name)
Library Cop
8.เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล Intellectual Repository (คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
Library Cop
9.การเชื่อมโยงระเบียนบรรณานุกรมกับสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)
Library Cop
10.การย้าย item ไประเบียนอื่น (Walai 3.0)
Library Cop
11.วิธี Crop รูปจาก ACDSee Pro 8
Library Cop
12.เทคนิคการประยุกต์ใช้สแกนเนอร์ Fujitsu กับการสแกนปกหนังสือลงในระบบ Walai 3.0 Ultimate
Library Cop