ทะเบียนความรู้ปีการศึกษา 2560

No
Title
Cop
1.การสืบค้นวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากฐานข้อมูล Thai Digital Collection (ThaiLIS)
CL Cop
2.การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดด้วยการนำแถบสีมาช่วยในการจัดการ
BCL Cop
3.การลงทะเบีนนวารสารเย็บเล่ม
CHL Cop
4.วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection (TDC)
CHL Cop
5.การใช้โปรแกรม WordPress ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์ห้องสมุด มทร.พระนคร
CHL Cop
6.การแก้ปัญหาการใช้งานระบบรายงานในโปรแกรม WALAI AutoLib
CL Cop
7.เทคนิคการลบ item ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib
CL Cop
8.ระบบการจองห้องเรียนแบบกลุ่ม (Discussion Rooms)
CL Cop
9.การจับจีบผ้า ลายพัดครึ่ง
NBL Cop
10.การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
NBL Cop
11.วิธีตั้งค่า WALAI Autolib กรณี พิมพ์ใบเสร็จค่าปรับแล้วไม่มีสำเนา
NBL Cop
12.วิธีตั้งค่า WALAI Autolib กรณี ตำแหน่งที่ตั้งสาขาผู้ใช้งาน
NBL Cop