โครงการอบรมปีงบประมาณ 2554

 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย
จัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2554 มีผู้เข้าอบรม 45 คน สิ้นค่าใช้จ่าย 13,210 บาท
♣ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
♣ หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10  มิถุนายน 2554 มีผู้เข้าอบรม 156 คน สิ้นค่าใช้จ่าย 15,763 บาท
♣ บทสรุปผู้บริหาร
♣ หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

Loading