Information

ประชาสัมพันธ์หนังสือ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑”

Posted on

สำนักงานศาลปกครองได้เผยแพร่หนังสือ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาททางการปกครองและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีต่อไป ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ที่สนใจสำหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_260819_124638.pdf    

Information

ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ สัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด

Posted on

ผู้ที่สนใจ สามารถ Download โปรเตอร์สัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้แล้วที่ ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า และในปี 2562 มีพรบ.สงวนและะคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกาศให้  วาฬโอมูระ ฉลามวาฬ วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง เป็นสัตว์ป่าสงวน เพิ่มขึ้นอีกด้วย

Information

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้ัอประจำปีงบประมาณ 2561

Posted on

ตามที่อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 และสามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนได้ ณ ห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ดังนี้ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ห้องสมุดพระนครเหนือ