ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้าน บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นหลัก โดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการหลากหลายประเภท เช่น หนังสือทั่วไปภาษาไทย จำนวน 21,255 ชื่อเรื่อง หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ 2,167 ชื่อเรื่อง งานวิจัย 437 ชื่อเรื่อง โครงการ 573 ชื่อเรื่อง รวมถึงมีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการบันเทิง อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย เรื่องสั้น อีกมากมายหลายประเภท

 

Loading