สัมมนาวิชาการเรื่อง”Online Information and Education Conference 2012 22-23 March 2012.”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง Online Information and Education Conference 2012 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่….

ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งที่ 1/2555

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่….

บรรณารักษ์ห้องสมุดเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรณารักษ์ห้องสมุดเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ รายละเอียดดังนี้…..

ภาพบรรยากาศงานออกบูธหนังสือโครงการ “ชวนอ่านหนังสือ”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ซึ่งเป็นการออกบูธจำหน่ายหนังสือลดราคาตั้งแต่ 20-50% ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2555 ณ ชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่…..

ภาพบรรยากาศโครงการ”ห้องสมุดสดใส ใส่ใจผู้ใช้บริการ”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น…..

ประชาสัมพันธ์ทดลองใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น ๔,๑๐๐ แหล่ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่……..

แจ้ง URL สำหรับการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIs

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อการสืบค้นในโครงการ ThaiLIs บางฐานมีการเปลี่ยนแปลง URL การใช้งาน ดังนั้นจึงขอแจ้ง URL สำหรับฐานข้อมูลต่าง ๆ ใหม่อีกครั้งดังนี้…

การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมพัทยาปาร์คบีชรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังนี้….

สถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ThaiLIS

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากรตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาUniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ACM Digital Library , ISI Web of Science, ProQuest Digital Dissertations, ProQuest ABI/INFORM Complete , H.W.Wilson ,SpringerLink -Journal , IEEE/IEE Electronic Library (IEL) และ ACS  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสถิติการเข้าใช้งาน ดังนี้ สรุปสถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2552 (2009) สรุปสถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2553 (2010)

การอบรม RFID Training

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID เครื่องให้บริการยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self  Checkout) และเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (ให้บริการเฉพาะที่ห้องสมุดศุนย์โชติเวช) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  และอบรมการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที่ ( Inventory  Portable  Reader) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ภาพบรรยากาศการอบรม RFID ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที่ ( Inventory Portable Reader)

รายชื่อหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อประจำปี 2554

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เชิญชวนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2554 และบรรณารักษณ์ได้ทำการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจัดซื้อไว้ประจำห้องสมุดในแต่ละศูนย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ♥ ห้องสมุดศูนย์เทเวศร์ ♥ ห้องสมุดศูนย์โชติเวช ♥ ห้องสมุดศูนย์พณิชยการพระนคร ♥ ห้องสมุดศูนย์พระนครเหนือ