Informationข่าวฝากประชาสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564  โดยสามารถเข้าชมโดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้