Informationการวิจัยการศึกษาข่าวฝากประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 137

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 137 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1/newsletter/137/NRCT137.html#p=1

Loading