Informationการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รวบรวม เรียบเรียงรายงานผลการศึกษาและการวิจัยที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารองค์ความรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 5 กรณีตัวอย่าง ได้แก่

  1. กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
  2. กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
  3. กรณีตัวอย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  4. กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
  5. กรณีตัวอย่างโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
  6. เอกสารนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยและประเทศที่คัดสรรเพื่อพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21

และได้รวบรวมไฟล์เอกสารงานวิจัย และเอกสารเผยแพร่ของสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ไว้บน googie cloud เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสามารถดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ได้จาก QR Code ด้านล่าง