Informationการวิจัยการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/about โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน

      วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ เดือนมกราคม – เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นรับบทความทางด้าน Physical Sciences ในสาขาวิชา Chemistry, Engineering, Materials Science, Environmental Science และ Mathematics
ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความที่ได้จากงานวิจัย
2. บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่มีลักษณะดังนี้
2.1 เป็นบทความจากการทบทวนเอกสาร ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยหลาย ๆ ครั้ง ถือเป็นบทความที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2.2 เป็นบทความนำเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบภาคสนามรวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ ๆ
2.3 เป็นบทความที่มาจากประสบการณ์ หรือความชำนาญของผู้เขียน
2.4 เป็นบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน