EventsInformationข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ผ่าน Zoom ประจำปี 2565  แก่คณาจารย์ นักศึกษา ที่มีความสนใจในการเข้าใช้ฐานข้อมูลฯ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะอยู่รอบกลุ่มมหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง กลุ่มที่ 3  ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 25 ท่าน /หน่วยงาน มทร.พระนคร

โดยสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลงชื่อเข้าอบรม โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมคำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว), E-mail  เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ตำแหน่ง / ตำแหน่งทางวิชาการ ได้ที่ ห้องสมุดทุกศูนย์   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565

ห้องสมุดเทเวศร์ โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6774, 6798
ห้องสมุดโชติเวช โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 5239, 8303
ห้องสมุดพระนครเหนือ โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 4321
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 3902

หลังจากนั้นทางบริษัทจะจัดส่งลิงค์ที่จะให้เข้าอบรมทางอีเมลต่อไป