Informationข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 และสามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนได้ ณ ห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ดังนี้

ห้องสมุดเทเวศร์

ห้องสมุดโชติเวช

ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

ห้องสมุดพระนครเหนือ