Informationการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล

ประชาสัมพันธ์เปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews

สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย จนถึง 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ที่ผู้ใช้ไม่สามารถมาใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ให้สามารถใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews ได้จากที่บ้าน โดยสามารถเข้าใช้วารสาร Annual Reviews ทุกชื่อได้ที่

https://www.annualreviews.org/

พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ Annual Reviews
ยังแนะนำวารสารออนไลน์ open access อีก 1 ชื่อที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้ฟรี ชื่อวารสาร Knowable Magazine ที่

 

 

https://www.knowablemagazine.org/