Informationข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิชากาาร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) โดยสามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://human.bsru.ac.th/index.php  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์ โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2073   หรือ รายละเอียดตามเอกสารแนบนะคะ

เอกสารแนบ