Informationการวิจัยการศึกษาข่าวฝากประชาสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บทความและงานวิจัยของคณาจารย์นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งระดับท้องถิ่นและ ระดับสากลในสาขาวิชาต่าง ๆ ในการนี้ จึงขอส่ง QR Code วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เพื่อเผยแพร่ต่อไป

ทั้งนี้ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ (๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) ทางกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนท่านส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง QR Code ด้านล่าง

 

Loading