eBooksInformationกฎหมายการศึกษาข่าวฝากประชาสัมพันธ์บริหารธุรกิจมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สุขภาพเทคโนโลยี

คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประขาชน

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดทำหนังสือ “คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประขาชน” ขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับคดีปกครอง
และการดำเนินคดีในศาลปกครอง ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน (ประชาชน) หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง
โดยที่การดำเนินคดีในศาลปกครองนั้นมีความเรียบง่าย แต่ก็มีลักษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างจากการดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาในศาลยุติธรรมที่ประชาชนคุ้นเคย รวมทั้งมีหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณา
ทั้งในส่วนของคู่กรณีและในส่วนของการดำเนินการในศาลปกครอง

ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องสูญเสียเวลาหรือโอกาสในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองจึงได้จัดทำหนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อให้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครองแก่ประชาชนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น

Loading