ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศโครงการ”ห้องสมุดสดใส ใส่ใจผู้ใช้บริการ”

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น…..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทดลองใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

Posted on

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น ๔,๑๐๐ แหล่ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่……..

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง URL สำหรับการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIs

Posted on

เนื่องด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อการสืบค้นในโครงการ ThaiLIs บางฐานมีการเปลี่ยนแปลง URL การใช้งาน ดังนั้นจึงขอแจ้ง URL สำหรับฐานข้อมูลต่าง ๆ ใหม่อีกครั้งดังนี้…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

Posted on

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมพัทยาปาร์คบีชรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังนี้….

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ThaiLIS

Posted on

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากรตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาUniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ACM Digital Library , ISI Web of Science, ProQuest Digital Dissertations, ProQuest ABI/INFORM Complete , H.W.Wilson ,SpringerLink -Journal , IEEE/IEE Electronic Library (IEL) และ ACS  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสถิติการเข้าใช้งาน ดังนี้ สรุปสถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2552 (2009) สรุปสถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2553 (2010)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม RFID Training

Posted on

 บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID เครื่องให้บริการยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self  Checkout) และเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (ให้บริการเฉพาะที่ห้องสมุดศุนย์โชติเวช) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  และอบรมการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที่ ( Inventory  Portable  Reader) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ภาพบรรยากาศการอบรม RFID ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที่ ( Inventory Portable Reader)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อประจำปี 2554

Posted on

  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เชิญชวนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2554 และบรรณารักษณ์ได้ทำการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจัดซื้อไว้ประจำห้องสมุดในแต่ละศูนย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ♥ ห้องสมุดศูนย์เทเวศร์ ♥ ห้องสมุดศูนย์โชติเวช ♥ ห้องสมุดศูนย์พณิชยการพระนคร ♥ ห้องสมุดศูนย์พระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมงาน Wanca ครั้งที่ 23

Posted on

บรรณารักษ์212-055 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ9A0-148 “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา   << คลิกชมภาพบรรยากาศงาน Wunca ครั้งที่ 23 >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดกลางเทเวศร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

Posted on

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดกลางเทเวศร์  251-502 ได้ให้การต้อบรับอาจารย์อุไรวรรณ วิพุทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะ ได้ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai Autolib) เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา << ภาพบรรยากาศการศึกษาดู1Z1-871 งานระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai Autolib >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลแต่งกายผ้าไทยดีเด่น

Posted on

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรได้แสดงความยินดีกับ 9L0-625 ผศ.ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง  หัวหน้างานห้องสมุดศูนย์พระนครเหนือ  ได้เข้ารับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่นในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม E20-598 ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม