Informationการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database

สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล  Coronavirus Research Database ที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่เกี่ยวกับ COVID-19 จาก Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis ,

Elsevier และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ โดยเมื่อสืบค้นคำค้นแล้วจะลิงค์ไปหาเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร รายงานการประชุมนั้น ๆ ที่ให้เอกสารฉบับเต็ม (Free Full text) เพื่อให้บริการเป็นข้อมูลเฉพาะ

ด้าน COVID-19 กับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล ProQuest

ฐานข้อมูล Coronavirus Research Database จะสามารถใช้ได้ถึง 31 สิงหาคม 2563

เข้าใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือผ่าน VPN

โดยสามารถเข้าใช้งานที่ https://search.proquest.com/coronavirus