บรรณารักษ์ห้องสมุดร่วมฟังประชุมเสวนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในโครงการประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่…. Continue Reading →

สัมมนาวิชาการเรื่อง”Online Information and Education Conference 2012 22-23 March 2012.”

บุคลากรงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง Online Information and Education Conference 2012 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่…. Continue Reading →

ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งที่ 1/2555

บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่…. Continue Reading →

บรรณารักษ์ห้องสมุดเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

บรรณารักษ์ห้องสมุดเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ รายละเอียดดังนี้….. Continue Reading →

ภาพบรรยากาศงานออกบูธหนังสือโครงการ “ชวนอ่านหนังสือ”

ซึ่งเป็นการออกบูธจำหน่ายหนังสือลดราคาตั้งแต่ 20-50% ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2555 ณ ชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่….. Continue Reading →

ภาพบรรยากาศโครงการ”ห้องสมุดสดใส ใส่ใจผู้ใช้บริการ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น….. Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์ทดลองใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น ๔,๑๐๐ แหล่ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่…….. Continue Reading →

แจ้ง URL สำหรับการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIs

เนื่องด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อการสืบค้นในโครงการ ThaiLIs บางฐานมีการเปลี่ยนแปลง URL การใช้งาน ดังนั้นจึงขอแจ้ง URL สำหรับฐานข้อมูลต่าง ๆ ใหม่อีกครั้งดังนี้… Continue Reading →

การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมพัทยาปาร์คบีชรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังนี้…. Continue Reading →

สถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ThaiLIS

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากรตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาUniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ACM Digital Library , ISI Web of Science, ProQuest Digital Dissertations, ProQuest ABI/INFORM Complete , H.W.Wilson ,SpringerLink -Journal Continue Reading →

การอบรม RFID Training

 บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID เครื่องให้บริการยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self  Checkout) และเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (ให้บริการเฉพาะที่ห้องสมุดศุนย์โชติเวช) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  และอบรมการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที่ ( Inventory  Portable  Reader) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ภาพบรรยากาศการอบรม RFID ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที่ ( Inventory Portable Continue Reading →