สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition เริ่ม 1 ธันวาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition รายละเอียด : เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อBritannica เป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง Britannica Online Academic Edition

ขยายเวลาทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามที่บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา  12 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยยังสามารถใช้ Student code ที่บริษัทส่งให้ครั้งก่อนได้เหมือนเดิม ส่วนอาจารย์ และนักศึกษา ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนขอ Continue Reading →

เชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจใช้งานฐานข้อมูล Scopus

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล Scopus : The Database for Research and Publishing Development แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย หรือ การใช้งานผ่านระบบ SSL-VPN เมื่ออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูล Scopus : The Database for Research and Publishing Development คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความในวารสารวิทยาศาสตร์หลายด้าน Continue Reading →

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ กับโปรแกรม Access English (ฉบับปรับปรุง)

   บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission   ซึ่งโปรแกรม Access English เป็นโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนฟรี และง่ายๆด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิกเลย Register Access English

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile, National Geographic และ Gale Virtual Reference

เนื่องด้วย UniNet ขอเชิญให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลจำนวน 3 ฐาน ได้แก่ 1.  Academic OneFile  2. National Geographic Virtual LIbrary และ 3 .Gale Virtual Reference Library (eBook) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 Continue Reading →

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Indian Journals ฟรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูล Indian Journals ฟรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ http://www.indianjournals.com/  และท่านยังสามารถเลือกเข้าใช้ตามสาขาที่ท่านสนใจดังต่อไปนี้  Agriculture Science Animal Science Applied Science & Technology Dental Science Library Science  Business, Economics & Management Medical Science Social Science *** คู่มือการใช้งาน ฐานข้อมูล Indian Continue Reading →

ฐานข้อมูล iGLibrary (iG Publishing) All Complete

  ฐานข้อมูล iGLibrary (iG Publishing) All Complete  ฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฉบับภาษาต่างประเทศและภาษาไทย แบบฉบับเต็ม Full Text  ประกอบไปด้วยหนังสือจากหลากหลายจากสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก อาทิMcGraw-Hill, iGroup Press, ISEAS, World Science, BEP, iSmithers Rapra, ฯลฯ  ที่ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข  มนุษยและสังคมศาสตร์   ฯลฯ  สามารถ Download, Copy, Print, Note, Continue Reading →

Username และ Password ของฐานข้อมูล ProQuest สำหรับการใช้งานนอกเครือข่าย

  ผู้ที่ต้องการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ProQuest นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่ เจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์ห้องสมุดทุกศูนย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail  : library@rmutp.ac.th

รายงานค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการประจำปี 2013

  ค่า Impact Factor หรือ Journal Impact Factor หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปีเพื่อให้นักวิจัยพิจารณาคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งใช้ประเมินคุณภาพด้านการวิจัยของสถาบันการศึกษา โดยพิจาณาจากคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์โดยบรรดานักวิจัยในสถาบันนั้นได้อีกด้วย รายงานค่า Impact  Factor ของวารสารวิชาการประจำป 2013