ห้องสมุดโชติเวช

ห้องสมุดโชติเวช ตั้งอยู่ที่ 168 อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 ถ.ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านคหกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหลักโดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการหลากหลายประเภท เช่น หนังสือทั่วไปภาษาไทย จำนวน 11,241 ชื่อเรื่อง หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ 2,640 ชื่อเรื่อง งานวิจัย 55 ชื่อเรื่อง โครงการ 589 ชื่อเรื่อง รวมถึงมีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการบันเทิง อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  นวนิยาย เรื่องสั้น อีกมากมายหลายประเภท


Loading