ห้องสมุดเทเวศร์

ห้องสมุดเทเวศร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นหลักโดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการหลากหลายประเภท เช่น หนังสือทั่วไปภาษาไทย จำนวน 7,288 ชื่อเรื่อง หนังสือทั่วไป  ภาษาอังกฤษ 1,913 ชื่อเรื่อง งานวิจัย 391 ชื่อเรื่องโครงการ 168 ชื่อเรื่อง รวมถึงมีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการบันเทิง อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  นวนิยาย เรื่องสั้น อีกมากมายหลายประเภท


Loading