ห้องสมุดพระนครเหนือ

ห้องสมุดพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักโดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการหลากหลายประเภท เช่น หนังสือทั่วไปภาษาไทย จำนวน 7,773 ชื่อเรื่อง หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ 2,414 ชื่อเรื่อง ปริญญานิพนธ์ 261 ชื่อเรื่อง โครงการ 280 ชื่อเรื่อง รวมถึงมีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการบันเทิง อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  นวนิยาย เรื่องสั้น อีกมากมายหลายประเภท

Loading