ผลประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (Inventory)

ประเด็นความคิดระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์      
มากทีสุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยระดับ
ด้านวิทยากรมากที่สุด
การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
10.00
(83.33%)
2.00
(60.00%)
4.83
((96.60%)
มากที่สุด
สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
9.00
(75.00%)

3.00
(25.00%)
4.75
(95.00%)
มากที่สุด
ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
10.00
(83.35%)
2.00
(16.67%)
4.83
(91.00%)
มากที่สุด
สามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็น
11.00
(91.67%)
1
(8.33%)
4.92
(98.40)
มากที่สุด
วิทยากรมีจำนวนเพียงพอเหมาะสม
8.00
(66.67%)
4.00
(33.33%)
4.67
(93.40%)
มากที่สุด
เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
7.00
(58.33%)
5.00
(41.67%)
4.58
(91.60%)
มากที่สุด
รวมทั้งหมด
4.76
(95.20%)
มากที่สุด
ด้านความรู้ความเข้าใจ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
1
(8.33%)
11
(91.67%)
1.08
(21.60%)
น้อยที่สุด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
8.00
(66.67%)

4.00
(33.33%)

4.67
(57.60%)
มากที่สุด
รวมทั้งหมด
2.88
(90.00%)
ปานกลาง
ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
7.00
(58.33%)
5.00
(41.67%)
4.58
(91.60%)
มากที่สุด
สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานได้
5.00
(41.67%)
7.00
( 58.33%)
4.42
(88.40%)
มาก
มีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
6.00
(40.00%)
6.00
(50.50%)
4.50
(90.00%)
มากที่สุด
ด้านประสิทธิภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.00
(85.33%)
2.00
(16.67%)
4.83
(96.60%)
มากที่สุด
การประสานงานอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
10.00
(85.33%)
2.00
(16.67%)
4.83
(96.60%)
มากที่สุด
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
11.00
(91.67%)
1.00
(8.33%)
4.92
(98.40%)
มากที่สุด
วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
9.00
(75.00%)
3.00
(15.00%)
4.75
(95.00%)
มากที่สุด
ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
7.00
(58.33%)
5.00
(41.67%)
4.58
91.60
มากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้
10.00
(83.33%)
2.00
(16.17%)
4.83
(96.60%)
มากที่สุด
รวมทั้งหมด
4.79
(95.80%)
มากที่สุด