ติดต่อเรา

ชื่อห้องสมุดที่ตั้งคณะที่ให้บริการ
ห้องสมุดเทเวศร์399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6774, 6798คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ห้องสมุดโชติเวช168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 5239คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ห้องสมุดพระนครเหนือ1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-836-3000 ต่อ 4321คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-665-3555, 02-282-9109 ต่อ 3902คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น