โครงการอบรมปีงบประมาณ 2556

banner15-7-56

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

  หลักสูตร การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
♦   หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
     ♥   บทสรุปผู้บริหารและหลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์
♥   หลักฐานทางการเงิน

 

Leave a Reply