ฐานข้อมูล eBooks

ฐานข้อมูล ScienceDirect eBooks
ฐานข้อมูล eBooks on EBSCOhost
ฐานข้อมูล Bookboon
ฐานข้อมูล CollegeOpenTextbooks
ฐานข้อมูล Freebooks4Doctors
ฐานข้อมูล FreeTechBooks
ฐานข้อมูล Rice University
ฐานข้อมูล IntechOpen
ฐานข้อมูล Saylor Academy
ฐานข้อมูล GoogleBooks
ฐานข้อมูล TCDC : เจาะเทรนด์โลก 2016
สังคมน่าอยู่ : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : กรมศิลปากร
ฐานข้อมูล eBooks ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply