ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือ              ที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ดังนี้

สามารถติดต่อขอใช้บริการยืม ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม facebook: https://www.facebook.com/librmutp
Email: Library@rmutp.ac.th