Informationกฎหมายการวิจัยการศึกษาข่าวฝากประชาสัมพันธ์บริหารธุรกิจมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สุขภาพออกแบบเทคโนโลยีแฟชั่น

วารสารวิชาการ ราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 14 (มกราคม – มิถุนายน) พ.ศ.2565 เผื่อเผยแพร่งานวิชาการของบุคลากร นักศึกษา

โดยสามารถอ่านได้ทาง เว็บไซต์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj/issue/view/17252