Informationการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักงานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ “วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ปีละ 3 ฉบับ มีทั้งฉบับตีพิมพ์และฉบับออนไลน์

และได้จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – เมษายน 2565

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์สามารถเข้าอ่านได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/issue/view/17327

 

 

และขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสราวุฒิ เลิศลำไตรภพ โทร.0-7428-9215