Informationกฎหมายข่าวประชาสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านต่างๆ ทั้ง 8 ด้าน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ https://www.nhrc.or.th/Home.aspx